Općinske službe

Za vršenje poslova lokalne samouprave i upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, prenesenih poslova iz nadležnosti Federacije i Kantona te za vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova i drugih pomoćnih poslova od zajedničkog interesa, u Općinskom organu uprave obrazuju se službe:

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekata, sa odsjecima:

Odsjek za poduzetništvo i lokalni razvoj, Odsjek za pripremu i implementaciju projekata.

Služba za prostorno uređenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove, sa odsjecima:

Odsjek za prostorno uređenje i građenje, Odsjek za imovinsko – pravne i geodetske poslove.

Služba za komunalne djelatnosti, vodne resurse, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove, sa odsjecima:

Odsjek za komunalne djelatnosti, vodne resurse i zaštitu okoliša, Odsjek za inspekcijske poslove.

Služba za finansije, računovodstvo i javne nabavke, sa odsjecima:

Odsjek za budžet i trezor, Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor.

Služba za upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove, sa odsjecima:

Odsjek za upravu, Odsjek za društvene djelatnosti i zajedničke poslove, Odsjek za informatiku i IT, Odsjek za poslove i rad Općinskog vijeća.

Služba za civilnu zaštitu

U Službi za civilnu zaštitu obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, informaciono-dokumentacioni, studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi.

Kabinet Općinskog načelnika

Za vršenje stručnih i drugih poslova od značaja za rad Općinskog načelnika, obrazuje se Kabinet Općinskog načelnika koji ima status samostalne organizacione jedinice.