Sindikalna organizacija Općine Velika Kladuša

O nama

Sindikalna organizacija je osnovni oblik organizovanja sindikata, a čine je svi članovi sindikata zaposleni u organima uprave, upravnim organizacijama, pravosudnim organima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima sa javnim ovlaštenjima.

Sindikalna organizacija, u okviru svojih prava i obaveza, naročitu pažnju posvećuje ostvarivanju sljedećih ciljeva i zadataka:

 • ostvarivanja uticaja na poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora, kao i ostalih zakonskih i drugih propisa kojima se odlučuje o pravima članova sindikata;,
 • učešća u izradi i donošenju opštih akata i drugih propisa od neposrednog interesa za sindikat i sindikalno članstvo;
 • davanja prijedloga i inicijativa za donošenje, izmjene i dopune opštih akata i drugih propisa; – pregovora sa rukovodiocem organa – poslodavcem o uvjetima rada i poboljšanju socijalno – ekonomskog položaja članstva;
 • pregovora sa poslodavcem o cijeni rada i visini koeficijenata; – osiguranju materijalne pomoći, u skladu sa mogućnostima, članu sindikata za vrijeme privremene nezaposlenosti, uzrokovane nezakonitim udaljavanjem s posla i za vrijeme trajanja štrajka, – pružanju besplatne pravne pomoći, odnosno zaštite člana sindikata u skladu sa Pravilnikom o pravnoj zaštiti, koju donosi Upravni odbor.

Sindikalna organizacija državnih službenika i namještenika Općine Velika Kladuša je sastavni dio Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH. Općinska sindikalna organizacija broji 57 članova sindikata.

Ciljevi sindikata:

 • zaštita interesa članova Samostalnog sindikata u vezi sa statusnim pitanjima iz radnog odnosa;
 • obezbjeđivanje i očuvanje svoje nezavisnosti prema vladi i svim ostalim državnim institucijama, vjerskim zajednicama, političkim strankama i drugim institucijama sistema;
 • kolektivno pregovaranje sa poslodavcima, za pitanja koja su zakonom i kolektivnim ugovorom definisana, kao pitanja koja se ugovaraju pregovorima, između sindikata i poslodavca;
 • obezbjeđivanje odgovarajućih uvjeta rada i uvođenje savremenih sredstava rada i tehnologije kod svih poslodavaca čiji su zaposlenici članovi sindikata;
 • utvrđivanje realne cijene rada za sve kategorije zaposlenih članova Samostalnog sindikata;
 • zalaganje za poboljšanje i jedinstveno demokratsko uređenje radnog i socijalnog prava;
 • osiguranje pretpostavki za slobodno sindikalno djelovanje;
 • pružanje besplatne pravne zaštite za članove sindikata u oblasti radnih odnosa u postupku pred disciplinskim organima i sudu u svim fazama postupka;
 • pružanje pravnih savjeta iz oblasti radnih odnosa;
 • saradnja sa ostalim sindikatima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, uključujući povezivanje i udruživanje s njima, u skladu sa zakonom i aktima Skupštine Sindikata;
 • iniciranje i učestvovanje u pripremi i predlaganju zakona i podzakonskih akata koji regulišu prava i obaveze zaposlenih u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH;
 • poduzimanje svih potrebnih mjera u rješavanju radno-pravnog statusa članova Samostalnog sindikata, koji u postupku transformacije organa, zbog promjene propisa, ukidanja organa ili slično, ostanu neraspoređeni, odnosno budu proglašeni prekobrojnim;
 • pružanje materijalne pomoći članovima sindikata za potrebe definisane posebnim aktima sindikata;
 • pravno uređenje svih vidova sindikalne borbe za postizanje socijalne i pravne sigurnosti i stvaranje pretpostavki za povoljnije ekonomske uvjete u ostvarivanju zarada i drugih zakonom utvrđenih prava;
 • stvaranje uvjeta za stalno obrazovanje i edukaciju članova sindikata, za realizaciju programskih ciljeva Samostalnog sindikata.

Organi sindikalne organizacije:

1) Skupština Sindikalne organizacije

2) Sindikalni odbor:

3) Nadzorni odbor

Sindikalni odbor sindikalne organizacije Općine Velika Kladuša:

 1. Senad Šehić, predsjednik
 2. Mirsada Omanović, zamjenik predsjednika,
 3. Salih Miljković, član.
 4. Zlatan Holić, član,
 5. Emira Hašić, član.

Vijesti

Dokumenti

Korisni linkovi