Predsjedavajući Općinskog vijeća

Lični podaci:

Ime i prezime: Fikret Bašić
Završen fakultet: Pedagoški fakultet, odsjek za engleski jezik i književnost, Bihać
Zvanje: profesor engleskog jezika i književnosti

Adresa: 77234 Šumatac, br. 22
e-mail: ov@velikakladusa.gov.ba

Nadležnosti :

Predsjedavajući Općinskog vijeća ima sljedeće ovlasti i zadatke:

 • Predstavlja Vijeće;
 • Učestvuje u pripremi saziva i predsjedava sjednicama Vijeća i Kolegija Vijeća;
 • Pokreće incijative za razmatranje pitanja iz djelokruga Vijeća, Kolegija i radnih tijela Vijeća;
 • U pripremi sjednica Vijeća, upučuje na razmatranje radnim tijelima materijale koji su dostavljeni Vijeću;
 • Stara se o realizaciji Programa rada Vijeća;
 • Stara se o primjeni Poslovnika Vijeća;
 • Obavještava javnost o radu Vijeća i radnih tijela Vijeća;
 • Vodi brigu o odnosima i saradnji Vijeća sa Općinskim načelnikom i sa drugim općinskim organima i institucijama;
 • Potpisuje akta koja donosi Vijeće;
 • Obezbjeđuje uslove za ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima.

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog Vijeća

Lični podaci:

Ime i prezime: dr. Enver Pehlić

Nadležnosti :

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća zamjenjuje predsjedavajućeg u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoju dužnost i pomaže predsjedavajućem Vijeća u vršenju njegove dužnosti.

U slučaju spriječenosti i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća, predsjedavajućeg Vijeća zamjenjuje vijećnik kojeg odredi Općinsko vijeće.

U izvršavanju nadležnosti i zadataka preciziranih u članu 14. Poslovnika Općinskog vijeća, predsjedavajući Vijeća vrši konzultacije sa zamjenikom predsjedavajućeg.