Vijećnici općinskog vijeća

Općinski vijećnik stiče pravo i dužnost vijećnika dodjelom mandata od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i potpisivanjem izjave o prihvatanju mandata.

Vijećnici preuzimaju dužnost davanjem svečane izjave na konstituirajućoj sjednici Vijeća. Svaki vijećnik potpisuje tekst izjave i predaje ga licu koje predsjedava sjednicom Vijeća, čime stiče prava i dužnosti vijećnika.

Vijećnici svoju dužnost obavljaju volonterski.

Vijećnici, u skladu sa odlukom Vijeća imaju pravo na naknadu za angažovanje u Općinskom vijeću (vijećnički paušal) i pokriće troškova koji su nastali u vezi sa radom u Vijeću.

Prava i dužnosti:

Vijećnik ima pravo i dužnost:

 • Da prisustvuje sjednici Vijeća i radnog tijela Vijeća čiji je član i da učestvuje u njihovom radu i odlučivanju,
 • Da prisustvuje sjednici radnog tijela čiji nije član, ali bez prava odlučivanja,
 • Da pokreće incijative za razmatranje i rješavanje svih pitanja od interesa građana i predlaže donošenje akata iz nadležnosti Vijeća,
 • Da pokreće incijative i daje prijedloge za unapređenje rada Vijeća i radnih tijela,
 • Da pokreće raspravu o provođenju utvrđene politike, izvršavanju zakona, drugih propisa i općih akata i predlaže mjere za sprovođenje politike i izvršavanje akata,
 • Da predlaže raspravu o pitanjima koja se odnose na rad Općinskog načelnika, općinskih službi i radnih tijela Vijeća,
 • Da izvršava zadatke koje mu, u okviru svog djelokruga povjeri Vijeće ili Radno tijelo čiji je član,
 • Da postavlja pitanja, zahtjeva objašnjenja i traži obavještenja od Općinskog načelnika, općinske uprave i drugih organa i institucija koja vrše javna ovlaštenja,
 • Da učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u Vijeću, putem zborova građana, odnosno drugih skupova na kojima učestvuje u funkciji vijećnika,
 • Da u obavljanju funkcije vijećnika može koristiti stručnu pomoć Stručne službe Vijeća i drugih službi Jedinstvenog organa uprave Općine Velika Kladuša,
 • Da sudjeluje u pripremi Programa rada Vijeća,
 • Da pokreće i druga pitanja iz nadležnosti Vijeća.

Abdić Jelenović Elvira

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Abdić Fikret

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Bašić Fikret

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Delić Emir

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Omanović Hasan

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Mehurović Abdulah

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Ćerimović Asmira

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Galijašević Senata

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Murtić Senhida

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Dizdarević Zumreta

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Ćehić Emina

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Kudić Muharem

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Omeragić Sabahudin

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Keserović Ejub

Politič. Stranka: Stranka demokratske akcije

Okanović Senad

Politič. Stranka: Stranka demokratske akcije

Mušedinović Bisenija

Politič. Stranka: Stranka demokratske akcije

Hušidić Ale

Politič. Stranka: Stranka demokratske akcije

Kordić Braco

Politič. Stranka: Demokratska narodna zajednica

Purić Nermin

Politič. Stranka: Demokratska narodna zajednica

Ljubijankić Dinko

Politič. Stranka: Demokratska narodna zajednica

Delić Rifeta

Politič. Stranka: Demokratska narodna zajednica

Ćufurović Amir

Politič. Stranka: Nezavisna lista Pokrenimo Kladušu

Mujkić Jasminka

Politič. Stranka: Nezavisna lista Pokrenimo Kladušu

Pehlić Šefik

Politič. Stranka: Nezavisna lista Pokrenimo Kladušu

Purić Refika

Politič. Stranka: Nezavisni vijećnik

Pehlić Enver

Politič. Stranka: Nezavisni vijećnik

Kajtazović Ibrahim

Politič. Stranka: Kladuška stranka privrednog prosperiteta

Sulejmanagić Fuad

Politič. Stranka: Stranka demokratske aktivnosti