Kolegij općinskog vijeća

Nadležnosti:

Kolegij Vijeća obrazuje Općinsko vijeće kao koordinaciono i organizaciono tijelo, s ciljem unapređenja efikasnosti i usklađivanja rada Općinskog vijeća.

U okviru svojih prava i dužnosti Kolegij vrši slijedeće poslove:

  • Koordinira aktivnosti u pripremi sjednica Vijeća,
  • Utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
  • Osigurava suradnju Vijeća i Općinske uprave,
  • Utvrđuje prijedlog Programa rada Vijeća i prati njegovu realizaciju,
  • Osigurava saradnju klubova vijećnika i radnih tijela Vijeća,
  • Razmatra incijative i prijedloge upućene Vijeću,
  • Radi i druge poslove bitne za rad Vijeća.

Kolegij radi u sjednicama. Sjednice Kolegija održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput između dvije sjednice Vijeća i pred sjednicu Vijeća.

Sjednice saziva i vodi predsjedavajuća Vijeća, a u slučaju njene spriječenosti zamjenik predsjedavajuće Vijeća. U slučaju spriječenosti zamjenika predsjedavajuće, sjednicu vodi član Kolegija, kojeg odredi Kolegij Vijeća.

Na sjednicama Kolegija vodi se skraćeni zapisnik. Sekretar Vijeća odgovoran je za vođenje zapisnika na sjednicama Kolegija.

Način rada i druga pitanja od značaja za rad Kolegija regulirani su Uputstvom predsjedavajuće Vijeća.

Sastav Kolegija Vijeća:

Kolegij Vijeća čine: predsjedavajuća Vijeća, zamjenik predsjedavajuće, predsjednici Klubova vijećnika u Vijeću i Sekretar Vijeća.

Članovi Kolegija Općinskog vijeća: