Kabinet načelnika

Za vršenje stručnih i drugih poslova od značaja za rad Općinskog načelnika, obrazuje se Kabinet Općinskog načelnika koji ima status samostalne organizacione jedinice. 

U Kabinetu Općinskog načelnika vrše se savjetodavni, stručni i drugi poslovi od značaja za rad Općinskog načelnika koji se odnose na: 

 • vođenje protokolarnih poslova uključujući vođenje dnevnih planova, sastanaka i obaveza Općinskog načelnika, 
 • pripremu sjednica Savjeta Općinskog načelnika i praćenje realizacije njegovih zaključaka, 
 • utvrđivanje, uz učešće rukovodilaca osnovnih organizacionih jedinica, nacrta i prijedloga akata koje donosi Općinski načelnik ili ih predlaže Općinskom vijeću, 
 • praćenje i realizaciju odluka i zaključaka Općinskog vijeća koji se odnose na obaveze Općinskog načelnika, 
 • praćenje realizacije izvršenja strateških ciljeva razvoja Općine,
 • koordiniranje rada rukovaoca plana odbrane Općinskog organa uprave i mjesnih zajednica, poslova civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, 
 • uspostavu saradnje sa višim nivoima vlasti, Policijskom upravom, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u pitanjima koja se tiču rada Općinskog načelnika, 
 • organizaciju prijema predstavnika domaćih i stranih organizacija, privrednih društava, vladinih i nevladinih te drugih organizacija i građana,
 • izradu javnih saopćenja o pitanjima koja odredi Općinski načelnik,
 • organizaciju pozivanja medija i prezentaciju zvaničnih informacija na press konferencijama ili u drugoj formi i
 • drugi poslovi po nalogu Općinskog načelnika. 

 

Kabinet Općinskog načelnika čine: savjetnici Općinskog načelnika, šef kabineta i administrativno-tehnički sekretar.

Radom kabineta Općinskog načelnika rukovodi šef kabineta.

Šef kabineta i uposlenici kabineta za svoj rad odgovaraju Općinskom načelniku.

Broj savjetnika Općinskog načelnika, opis poslova i uslovi za prijem i obavljanje poslova, utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općinskog organa uprave.