Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove sastoji se od dva odsjeka:

 1. Odsjek za prostorno uređenje i građenje i
 2. Odsjek za imovinsko-pravne i geodetske poslove.


Djelokrug poslova Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove:

 1. Provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona i drugih propisa u oblasti urbanog uređenja i građenja, imovinsko-pravnih odnosa, geodetskih poslova i poslova katastra zemljišta,
 2. Vođenje prvostepenog upravnog postupka o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 3. Izradu nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, nomotehnička obrada tih propisa, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organi,
 4. Vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i provođenju prostorno-planske dokumentacije (prostorni plan, urbanistički plan, regulacioni planovi, zoning planovi, urbanistički projekti i planovi parcelacije),
 5. Vršenje imovinsko-pravnih poslova u vezi s nekretninama na kojima Općina ima pravo raspolaganja,
 6. Vršenje poslova uspostave i vođenje jedinstvenog registra nekretnina u vlasništvu Općine,
 7. Provođenje postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
 8. Provođenje postupka rješavanja imovinko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
 9. Provođenje postupka rješavanja imovinko-pravnih odnosa u poslovima uzurpacije nekretnina,
 10. Vršenje određenih poslova u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 11. Razmatranje pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
 12. Vršenje poslova održavanja premjera i katastra zemljišta,
 13. Vršenje poslova katastra komunalnih uređaja i instalacija,
 14. Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode evidencije, kao i uvjerenja o kojima se ne vode službene evidencije i izvoda iz katastra nekretnina,
 15. Vršenje poslova vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
 16. Vršenje upravnog i stručnog nadzora nad radom pravnih subjekata, kojima grad povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti službe, praćenje realizacije budžetskih sredstava,
 17. Vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i sprovođenju prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan, Urbanistički plan, Regulacioni plan, Urbanistički projekti i Planovi parcelacije),
 18. Prevođenje analognih planova u vektorski oblik i standardizaciju strukture već vektoriziranih planova i migracije istih u Geo-informacioni sistem GIS,
 19. Vršenje poslova i priprema dokumentacije potrebne za obnovu i sanaciju stambenog fonda, kao i objekata u vlasništvu Općine,
 20. Pripremanje godišnjih planova obnove i rekonstrukcije, koji se finansiraju sredstvima budžeta Općine i praćenje realizacije projekata obnove na području Općine koji se finansiraju iz budžeta Općine i drugih donatora i implementatora
 21. Ostvarivanje saradnje sa donatorima i implementatorima projekta obnove, kantonalnim, federalnim i državnim ministarstvima i institucijama s ciljem realizacije procesa obnove i povratka izbjeglih i raseljenih lica,
 22. Vršenje upravnog i stručnog nadzora nad radom pravnih subjekata, kojima grad povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti službe,
 23. Praćenje realizacije budžetskih sredstava,
 24. Izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće,
 25. Izradu mjesečnih i godišnjih planova i programa rada u okviru djelokruga rada službe,
 26. Saradnja sa razvojnim agencijama, kantonalnim i federalnim organima i institucijama,
 27. Vršenje drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe i
 28. Vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova propisanih zakonom i drugim propisima.

Broj državnih službenika i namještenika raspoređenih na poslovima i radnim zadacima u okviru Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove je 13.

Kontakt informacije odsjeka:

Odsjek za prostorno uređenje i građenje
Emira Tabaković, dipl. pravnik

E-mail: emira.tabakovic@velikakladusa.gov.ba
Telefon: +387 37 770 030; Lokal: 213;Odsjek za imovinskopravne i geodetske poslove

Arijana Omeragić, dipl. pravnik

E-mail: arijana.omeragic@velikakladusa.gov.ba
Telefon: +387 37 770 030; Lokal: 207;