Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

U Službi za opću upravu i društvene djelatnosti obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi, koji se odnose na:

 • izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti opće uprave i društvenih djelatnosti,
 • provođenje utvrđene politike o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku za koje nije nadležna nijedna druga općinska služba,
 • pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
 • vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti za koje je organizirana,
 • analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je organizirana,
 • izradu propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije, iz oblasti za koju je organizirana,
 • izradu mjesečnih i godišnjih planova i programa rada u okviru djelokruga rada Službe,
 • poslove prijemne kancelarije i kancelarijsko poslovanje za potrebe svih općinskih službi,
 • poslove ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa,
 • poslove matičnog ureda,
 • poslove pripremanja akata u vezi sa statusnim promjenama, registracijom i vođenjem registra mjesnih zajednica,
 • obezbjeđivanje uslova za rad i organizaciju rada mjesnih zajednica i njihovih organa i tijela te kontrolu i nadzor izvršavanja odluka, zaključaka i drugih akata koje ti organi i tijela donose,
 • izradu općih i drugih akata, te pripremu i obradu analiza, izvještaja, informacija, programa i planova za potrebe mjesnih zajednica odnosno njihovih organa i tijela,
 • vršenje drugih stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe mjesnih zajednica odnosno njihovih organa i tijela,
 • obavljanje poslova iz oblasti rada i radnih odnosa (popunjavanje radnih knjižica i vođenje evidencije o izdavanju radnih knjižica, ovjera ugovora o zapošljavanju, raskida ugovora; zaprimanje i evidentiranje radnih knjižica i personalnih dokumenata, uključujući i dokumenta osoba sa nepoznatim prebivalištem),
 • predlaganje i provođenje utvrđene politike te stvaranje uslova za unapređenje i razvoj djelatnosti u oblasti brige o djeci, osnovnom i srednjem obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, javnom informisanju, te zdravstvu i socijalnoj i dječijoj zaštiti,
 • praćenje rada i nadzor nad radom javnih ustanova iz djelokruga društvenih djelatnosti čiji je osnivač Općina, kao i institucija, organizacija i udruženja koje se financiraju iz budžeta Općine,
 • saradnju sa udruženjima, nevladinim organizacijama, sportskim klubovima i udruženjima,
 • vođenje spiska omladinskih organizacija i registra nevladinih organizacija i udruženja,
 • vršenje monitoringa upisa djece u osnovnu školu i vođenje baze podataka o djeci do 6 godina,
 • vođenje DevInfo baze podataka,
 • pružanje informacija, organiziranje kulturne, sportske i druge saradnje i vođenje evidencija građana Općine Velika Kladuša koji žive i rade u inostranstvu,
 • vođenje RADS baze podataka i službene evidencije o statusu i priznatim pravima iz statusa raseljenih lica – prognanika i izbjeglica – povratnika te izdavanje uvjerenja,
 • izradu i podnošenje izvještaja i informacija nadležnim kantonalnim i federalnim organima,
 • saradnju i razmjenu podataka sa ostalim službama i drugim općinama, radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
 • objavu podataka nadležnih službi, pripremanje odgovora po upitima građana i pravnih lica,
 • prikupljanje, sređivanje, obradu podataka i informisanje javnosti o radu organa uprave i stanju u pojedinim oblastima,
 • uređivanje i izdavanje biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala od značaja za Općinu,
 • provođenje postupka po zahtjevima za pristup javnim informacijama,
 • vršenje drugih poslova koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost Službe.