Službe za komunalne djelatnosti, vodne resurse, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove

Služba se sastoji od dva odsjeka:

 1. Odsjek za komunalne djelatnosti, vodne resurse i zaštitu okoliša,
 2. Odsjek za inspekcijske poslove.


Djelokrug poslova Službe za komunalne djelatnosti, vodne resurse, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove:

 1. Provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti komunalne djelatnosti, voda i zaštite okoliša,
 2. Vođenje prvostepenog upravnog postupka,
 3. Izradu nacrta propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, nomotehnička obrada tih propisa, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organi,
 4. Učestvovanje, pripremanje, izrađivanje i praćenje realizacije programa i planova komunalnih djelatnosti, zajedničke komunalne potrošnje i komunalne infrastrukture,
 5. Učešće u izradi ili izmjenama i dopunama strateških dokumenata i strateških planova vezanih za komunalne djelatnosti, vode i okolišnu situaciju Općine Velika Kladuša,
 6. Izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih analitičkih materijala za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće,
 7. Praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti komunalnih djelatnosti, individualne i zajedničke komunalne potrošnje, uređenja gradskog građevinskog zemljišta i korištenja javnih površina,
 8. Praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti izgradnje, korištenja, održavanja, zaštite i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta i osnova sigurnosti saobraćaja na cestama koje su zakonom dati u nadležnost Općine,
 9. Praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti upravljanja vodama, odnosno zaštite i korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i uređenja vodotoka i drugih voda, kao i održavanje, poboljšanje i ostvarivanje potrebnog i održivog vodnog režima,
 10. Donošenje i realizacija programa uređenja i održavanja površinskih voda i vodnih dobara, planova upravljanja vodnim dobrima i vodnim objektima,
 11. Donošenje i realizacija programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata, te izdavanje vodnih akata,
 12. Utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje vodih dobara i javnih vodnih dobara,
 13. Utvrđivanje i provođenje politike uređenje prostora i zaštite čovjekove sredine,
 14. Utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima i raspodjela sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja,
 15. Vršenje poslova iz oblasti zaštite okoliša u pitanjima iz nadležnosti Općine,
 16. Vršenje stručnog nadzora nad radom pravnih subjekata kojima Općina povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Službe,
 17. Nadzor nad pružanjem komunalnih usluga i djelatnosti i nadzor nad održavanjem i korištenjem komunalnih objekata i uređaja,
 18. Aktivnosti, nadzor i implementacija stambene politike na području Općine,
 19. Provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti inspekcijskih poslova,
 20. Poduzimanje zakonom propisanih upravnih i drugih radnji u vezi s predmetima nadzora, odnosno kontrole iz djelokruga rada i ovlaštenja Općinske inspekcije,
 21. Praćenje stanja u oblasti komunalnih djelatnosti, koje se odnose na korisnike i davaoce komunalnih usluga u pogledu načina, uslova korištena, uređenja i održavanja komunalnih objekata i uređaja,
 22. Praćenje izvršenja usluga iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje od komunalnog preduzeća i drugih preduzeća koje obavljaju te usluge,
 23. Vršenje inspekcijskog nadzora kojim se obavlja kontrola nad radom sudionika građenja i održavanja građevina,
 24. Nadzor građenja za koje urbanističku saglasnost izdaje Općinski načelnik,
 25. Vršenje analitičkog praćenja stanja i kretanja u oblasti prostornog uređenja,
 26. Izradu planova, izvještaja o radu, statističkih izvještaja, analiza i informacija iz djelokruga rada Službe,
 27. Vršenje nadzora nad veterinarskim djelatnostima na području Općine,
 28. Vršenje nadzora nad komunalno – vodnim poslovima na području Općine
 29. Vršenje nadzora nad turističko – ugostiteljskim poslovima na području Općine,
 30. Vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova propisanih zakonom i drugim propisima.

Broj državnih službenika i namještenika raspoređenih na poslovima i radnim zadacima u okviru Službe za komunalne djelatnosti, vodne resurse, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove je 7.

Kontakt informacije odsjeka:

Odsjek za komunalne djelatnosti, vodne resurse i zaštitu okoliša
Zlatan Šertović, dipl. pravnik

E-mail: zlatan.sertovic@velikakladusa.gov.ba
Telefon: +387 37 770 030; Lokal: 123;

 

Odsjek za inspekcijske poslove
Mersad Mašinović, Komunalno-vodni inspektor

E-mail: mersad.masinovic@velikakladusa.gov.ba
Telefon: +387 37 770 030; Lokal: 228;