Služba za Civilnu zaštitu

Služba za civilnu zaštitu Općine Velika Kladuša jedna je od službi Općinskog organa uprave, u čijem sastavu su, pored administrativnih radnika raspoređeni, također, i profesionalni vatrogasci iz Vatrogasne jedinice naše Općine.

Osnovna djelatnost službe:

Služba za civilnu zaštitu vrši stručno administrativne i tehničke poslove koji se odnose na:

 1. a) Izvršavanje propisa u oblasti zaštite i spašavanja i zaštitu od požara,
 2. b) Pripremu i izradu osnovnih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja i civilne zaštite (Procjene ugroženosti, Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Plana zaštie i spašavanja), kao i aneksa tih dokumenata,
 3. c) Koordinaciju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
 4. d) Zaštitu od minsko-eksplozivnih i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS),
 5. e) Osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje,
 6. f) Organizovanje i provođenje zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
 7. g) Organizovanje i realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 8. h) Organizovanje i koordiniranje poslova zaštite od požara i drugih poslova iz oblasti vatrogastva,
 9. i) Organizovanje općinskog operativnog centra civilne zaštite i obezbjeđivanje njegovog rada,
 10. j) Evidentiranje, odnosno, popunjavanje ljudstvom i MTS i opremom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštitite, kao i drugih struktura zaštite i spašavanja,
 11. k) Određivanje povjerenika civilne zaštite i obezbjeđivanje njihovog opremanja materijalno – tehničkim sredstvima, te organiziranje i izvođenje njihove obuke,
 12. l) Pripremanje propisa u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,
 13. lj) Obavljanje stručnih poslove za Općinski štab civilne zaštite,
 14. m) Obavljanje stručnih poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće,
 15. n) Obavljanje stručnih poslovova na organizovanju i provođenju politike deminiranja iz nadležnosti Općine,
 16. nj) Vršenje svih drugih poslove iz oblasti zaštite i spašavanja, u skladu sa Zakonom i drugim propisima i općim aktima.

Pored navedenog, služba za civilnu zaštitu vrši i određene poslove koji se odnose na:

 1. a) Provođenje obuke i stručno osposobljavanje u usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva,
 2. b) Obavljanje poslova i zadatka na gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom,
 3. c) Obavljanje i pružanje usluga pravnim i fizičkim licima u oblasti zaštite od požara i vatrogastva (kontrola i servisiranje vatrogasnih aparata, kontrolno mjerenje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži, obučavanje radnika i građana iz oblasti zaštite od požara, ispumpavanje vode iz podruma, prevoz pitke vode za potrebe stanovništva i druge potrebe),
 4. d) Pružanje pomoći unesrećenim licima prilikom saobraćajnih i drugih tehničko-tehnoloških nesreća (tehničke intervencije u saobraćajnim nesrećama, kao i druge vrste intervencija),
 5. e) Pružanje stručne i druge pomoći dobrovoljnim vatrogasnim društvima (DVD), vatrogasnim društvima pravnih lica, kao i drugim licima koja obavljaju poslove zaštite od požara,
 6. f) Ostvarivanje saradnje sa službama civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo,
 7. g) Ostvaruje saradnje sa općinskim službama za upravu, preduzećima i ustanovama, nevladinim organizacijama i drugim subjektima u cilju međusobne koordinacije aktivnosti zaštite i spašavanja,
 8. h) Vršenje i drugih poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva koji su federalnih i kantonalnim propisima, odnosno, odlukama općinskog vjeća stavljeni u nadležnost ove službe.

Muhamed Galijašević

Rukovodilac službe
E-mail: muhamed.galijasevic@velikakladusa.gov.ba
Telefon: +387 37 770 030; Lokal: 216
Telefon: +387 37 771 431
Broj za hitne dojave: 121

Kontakt borojevi telefona u Vatrogasnom domu u kojem su smješteni vatrogasci iz Službe za civilnu zaštitu su:

Kancelarija Komandira Muhamed Kudić:

Telefon: +387 37 770 440;
Mobilni: +387 61 155 454;

Dežurna kancelarija u kojoj borave vatrogasci:

Telefon: +387 37 772 716;

Brzi broj za hitne dojave: 123;