Službeni glasnik 9/21

 

S A D R Ž A J

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa (Donja Vidovska-FTTC Glavica 1
2. Odluka outvcrđivanju  javnog interesa (Šumatac-FTTC Purići 1
3. Odluka o naknadama za izdavanje izvoda iz Adresnog registra 3
4. Odluka o naknadama za korištenje podataka Adresnog registra 3
5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu OIK-a za 2020. godinu 3
6. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli sredstava iz budžeta za članice Sportskog saveza za 2021. godinu  

4

7. Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o izgradnji, održavanju, upravljanju, korištenju i zaštiti mjesnih vodovoda, javnih bunara i javnih česmi  

4

8. Zaključak o potvrđivanju Zaključka Općinskog vijeća, broj: 01-04-223/21 od 27.05.2021. godine  

4

     
   
OPĆINSKI NAČELNIK  
   
   
9. Presuda Ustavnog suda, broj:U-15/20, od 26.05.2021. godine 5
10. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog Općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša  

8

11. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o razriješenju direktora JKP „VIK“ d.o.o. 14
12. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku na imenovanje vd direktora JKP „VIK“ d.o.o.  

14

13. Rješenje o visini naknade za rad članova Savjeta plana 15
14. Rješenje o ovlaštenju Elvire Libić i Semira Miljkovića 15-16
15. Odluka o sufinansiranju projekta sanacije školskog objekta JU OŠ „Podzvizd“ 17
16. Zaključci o isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša 18-32