Službeni glasnik 9/2022

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKO  VIJEĆE

  1. Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa……………….………………………………………………… 1
 
  2. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke  o izvršenju budžeta za 01.01-31.12.2021. godinu……………. 5
 
3. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke  o izvršenju budžeta za 01.01-31.03.2022. godinu ………… 5
 
  4. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke  o izvršenju budžeta za 01.01-30.06.2022. godinu…………… 6
 
5. Zaključak o davanju saglasnosti na izmjene Pravilnika o radu JU Centar za soc. rad……………………….. 6
OPĆINSKI NAČELNIK  
6.  Uputstvo o načinu uplate javnih prihoda budžeta Općine Velika Kladuša……………………………………    6
7. Odluka o visini odobrenih sredstava ……………………………………………………………………………….   9
8. Odluka o krit. za isplatu troškova prijevoza stoke na manifestaciju “Kladuški dani poljoprivrede 2022”.  9
9. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog op. organa uprave ………….. 10
10. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog op. organa uprave ………….. 11
11. Pravilnik o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za troškove liječenja ………………………. 12
12. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JZU “Gradska apoteka” Velika Kladuša ………………………. 13
13. Zaključci o dodjeli sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša………………………………………………. 14-32