Službeni glasnik 9/2020

S A D R Ž A J

(„Službeni glasnik“, broj: 9/2020, od 17.09.2020.)

   
  OPĆINSKO VIJEĆE  
   
1. Zaključci Općinskog vijeća, a u vezi sa Migrantskom krizom 1
   
   
  OPĆINSKI NAČELNIK  
   
1. Odluka o visini odobrenih sredstava 1
   
2. Zaključak o dodjeli i splati sredstava iz Budžeta Općine Velika Kladuša 2-7