Službeni glasnik 8/2020

S A D R Ž A J

(„Službeni glasnik“, broj: 8/2020, od 15.09.2020.)

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA KLADUŠA  
   
1. Budžet Općine Velika Kladuša za 2020. godinu 1
   
2. Odluka o izvršenju budžeta Općine Velika Kladuša za 2020. godinu 30
   
3. Zaključak o nalaganju Općinskom načelniku, odnosno ovlaštenim zamjenicima Opć. načelnika da pokrenu proceduru i izvrše povrat sredstava koja su isplaćena Udruženju za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerca 35
   
4. Zaključak o nalaganju Općinskom načelniku, odnosno ovlaštenim zamjenicima Opć. načelnika da pokrenu proceduru donošenja Programa kapitalnih investicija na području općine Velika Kladuša 36
   
5. Odluka o imenovanju Općinskog pravobranioca Općine Velika Kladuša 36
   
6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Šabići 3 36
   
7. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mekote 2 (za potrebe JP Elektroprivreda) 37
   
8. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Mekote 2 (za priključenje objekta investitora Ikan-Comerc) 38
   
9. Odluka o utvrđivanju javnog interesa Polje 5 39
   
10. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa broj: 01-05-398/17 od 25.09.2017. godine 40
   
11. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi Trnovi (DR SV Putevi) 41
   
12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi Velika Kladuša (DR SV Putevi) 41
   
13. Zaključak o davanju saglasnosti BH Telecom dd Sarajavo direkcija Bihać 42
   
14. Zaključak o ne usvajanju prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.12.2019. godine 42
   
15. Zaključak o ne usvajanju prijedloga Odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.03.2020. godine 42