Službeni glasnik 8/19

 

S A D R Ž A J

1. Odluka o organizaciji službi za upravu u općinskom organu uprave Općine Velika Kladuša

2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša -PREČIŠĆENI TEKST-