Službeni glasnik 7/19

 

S A D R Ž A J

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa (Trnovi 3 i Hukića brdo)

2. Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninom neposrednom pogodbom

3. Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – garažama u vlasništvu Općine Velika Kladuša

4. Odluka o o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja – licitacije za prodaju garaža u vlasništvu Općine Velika Kladuša

5. Zaključak o zaduženju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja – licitacije

6. Odluka o visini naknade za rad predsjednika savjeta mjesnih zajednica

7. Odluka o izdvajanju sredstava posebne naknade – troškovi rada Komisije za proc. šteta od prir. i drugih nesreća

8. Odluka o izdvajanju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

9. Odluka o prihvatanju projekta prevencije – izgradnja retencije i odobravanju sredstava za suf. projekta

10. Zaključak o usvajanju Konačnog Izvještaja o radu Komisije za procjenu šteta od prir. i drugih nesreća za 2017

11. Zaključak o neusvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01 – 31.12.2018. godine

12. Odluka o neusvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01 – 31.03.2019. godine

13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stipendiranju studenata u akademskoj 2018/19. godini

14. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu mjesnih zajednica za 2018. godinu

15. Zaključak o usvajanju Izvještaja Općinske izborne komisije za 2018. godinu

16. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravila o izmjenama i dopunama Pravila JU Centar za soc. rad Vel. Kladuša.

17. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za soc. rad Velika Kladuša

OPĆINSKI NAČELNIK

18. Odluke o pokretanju postupka javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga Opć. organa uprave

19. Odluka o utvrđivanju javnih nabavki Općine Velika Kladuša za 2019. godinu

20. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenom popisu dugoročnih financijskih ulaganja, potraživanja i obaveza

21. Odluke o odobrenju za prijenos razgraničenih prihoda po osnovu uplate na Trezor

22. Rješenje o imenovanju Komisije za kontrolu subvencije troškova prevoza učenika

23. Rješenje o ovlaštenju tri člana Komisije za odabir kandidata za prijem u Općinski organ uprave

24. Rješenje o preraspodjeli sredstava iz budžeta Općine za 2019. godinu

25. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutr. org. i sist. Općinskog organa uprave

26. Zaključak o organizaciji rada Općinskog organa uprave za vrijeme Bajramskih praznika

27. Zaključci o isplati sredstava iz budžeta Općinskog organa uprave