Službeni glasnik 5/2022

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKO  VIJEĆE

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim admin. taksama i tarifama adm. taksa………………………………………..   1
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa (Bh Telecom) …………………………………………………………………….……………….   2
     
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa (Miljkovići) ……………………………………………………………………………………….   4
4. Odluka o dopuni Odluke  o utvrđivanju javnog interesa broj: 01-05-342/18 od 19.11.2018.godine……………………..   5
5. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninom neposrednom pogodbom – Kudić Suvad……………………………………………………………………………………………………………………………   6
6. Zaključak o ne potvrđivanju Zaključaka Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša o n usvajanju prijedloga Programa zajedničke komunalne potrošnje Općine Velika Kladuša za 2022. godinu, broj: 01-04-112/22 od 20.04.2022. godine……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  7

7. Program zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu………………………………………………………………………………  8