Službeni glasnik 4/2022

 

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKO  VIJEĆE

1. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu……… 1
2. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke o komunalnim taksama i tarifama kom. taksa……… 1
3. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksa……… 1
4. Zaključak o davanju saglasnosti Opć.načelniku za potpisivanje Sporazuma sa Opć. Pravobraniocem……… 1
5. Zaključak o odbijanju Inicijative Jasmine Miljković za promjenu naziva ulice……… 2
6. Zaključak o odbijanju Inicijative Dinka Ljubijankića za izmjenu Odluke o stipendiranju učenika……… 2
7. Zaključak o prihvatanju Nacrta Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu……… 2
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 
 
8. Presuda Ustavnog suda Federacije BiH……… 2
9. Odluka o visini odobrenih sredstva iz granta budžeta……… 7
10. Odluka o isknjižavanju imovine Općinskog organa uprave……… 8
11. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenom popisu stalnih sredstava u pripremi Opć. Pravobranilaštva sa 31.12.2021. god.……… 8
12. Pravilnik o korištenju prostorija Vijećnice……… 8
13. Rješenja o ovlaštenju Azre Tahirović……… 10
14.      Zaključci o dodjeli sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša……… 11-23