Službeni glasnik 4/2021

 

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKI  NAČELNIK

   
1. Budžet Općine Velika Kladuša za 2021. Godinu 1
     
2. Odluka o izvršavanju budžeta  Općine Velika Kladuša za 2021. Godinu 26
   
   
   
   
  OPĆINSKO VIJEĆE  
     
3. Odluka o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša 35
     
4. Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na području Općine Velika Kladuša za 2021. godinu 36
     
5. Odluka o visini prosječne  konačne građevinske cijene po m2 korisne stambene površine na području Općine Velika Kladuša u 2020. Godini i visini naknade iz osnova pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta-rente za 2021. Godinu 36
     
6. Zaključak o neusvajanju Prijedloga budžeta  Općine Velika Kladuša za 2021. godinu 37
     
7. Zaključak o usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje za period od 01.01. 2021. godine do 31.12.2021. godine 37
   
8. Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu 37