Službeni glasnik 3/2024


S A D R Ž A J

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Budžet Općine Velika Kladuša za 2024. godinu ………………………………………………………… 1
2. Odluka o izvršenju budžeta za 2024. godinu……………………………………………………………… 26