Službeni glasnik 2/23

S A D R Ž A J

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Budžet Općine Velika Kladuša za 2023. Godinu…………………………………………. 1
2. Odluka o izvršenju budžeta Općine Velika Kladuša za 2023. Godinu …………… 26