Legalizacija bespravno izgrađenih građevina

O D L U K U

o postupku, uslovima i načinu legalizacije bespravno izgrađenih građevina na području Općine Velika Kladuša

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak, uslovi i način legalizacije bespravno izgrađenih građevina na području Općine Velika Kladuša.

Član 2.

Građenje građevine bez pravosnažnog odobrenja za građenje nije dozvoljeno.

Građevine izgrađene bez odobrenja za građenje ne mogu se priključiti na uređaje i instalacije, komunalne i druge infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrovod, toplovod, telekomunikacijski vodovi, javni put i dr.).

Vlasnici bespravno izgrađenih građevina nemaju pravo na naknadu u slučaju uklanjanja građevine na osnovu odluke ili rješenja nadležnog organa uprave.

Član 3.

Pod legalizacijom, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se donošenje rješenja o naknadnoj urbanističkoj saglasnosti, odnosno naknadno izdavanje lokacijske informacije, donošenje naknadnog odobrenja za građenje i upotrebne dozvole, u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 10/11, 13/11, 19/11 i 8/13).

Član 4.

Građevinom, u smislu ove Odluke, smatra se građevinski objekat na određenoj lokaciji trajno povezan s tlom, a koji se sastoji od građevinskog sklopa i ugrađene opreme, koji u okviru tehnološkog procesa zajedno čine tehnološku cjelinu, kao i samostalno postrojenje trajno povezano sa tlom. Građevinom se smatraju i nasipi, iskopi i odlagališta, tj. svi objekti povezani sa tlom, kojima se mijenja izgled i način iskorištavanja prostora.

Bespravno izgrađenom građevinom, u smislu ove Odluke, smatra se građevina ili njen dio izgrađen bez odobrenja za građenje, građevina u čijoj je izgradnji odstupljeno od odobrenja za građenje i građevina dograđena ili nadzidana bez odobrenja za građenje.

Izgrađenom građevinom, u smislu ove Odluke, smatra se građevina na kojoj su, izvedeni građevinski i instalaterski radovi u cjelini ili je završen dio građevine koji se može samostalno koristiti.

Građevinom u čijoj je izgradnji odstupljeno od odobrenja za građenje, u smislu ove Odluke, smatra se građevina čiji vlasnik posjeduje odobrenje za građenje, ali ne i izmjene i dopune odobrenja za građenje u skladu sa zakonskim odredbama.

Građevinom dograđenom ili nadzidanom bez odobrenja za građenje, u smislu ove Odluke, smatra se građevina dograđena ili nadzidana bez odobrenja za građenje.

Član 5.

Postupak legalizacije bespravno izgrađenih građevina prema odredbama ove Odluke provodi Općinski načelnik putem nadležne službe.

Član 6.

Postupak legalizacije bespravno izgrađene građevine pokreće se po zahtjevu ovlaštenog lica.

Ovlaštenim licem, u smislu ove Odluke, smatra se:

–          investitor bespravno izgrađene građevine,

–          vlasnik bespravno izgrađene građevine, ukoliko on nije bio investitor,

–          lice koje je bespravno izgrađenu građevinu steklo na drugi zakonom propisan način.

Član 7.

Zahtjev za naknadno donošenje rješenja o urbanističkoj saglasnosti, odnosno naknadno izdavanje lokacijske informacije, naknadno izdavanje odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu bespravno izgrađenih građevina, podnosi se nadležnoj službi.

Član 8.

Zahtjev za naknadno donošenje rješenja o urbanističkoj saglasnosti za bespravno izgrađene građevine iz člana 3. ove Odluke može se podnijeti do 31.12.2016. godine.

Član 9.

Uz zahtjev za naknadno donošenja rješenja o urbanističkoj saglasnosti prilaže se:

–          izvod iz katastarskog plana, sa naznakom predmetne i susjednih parcela te posjedovni list sa starim premjerom za građevinsku parcelu na kojoj se nalazi bespravno izgrađena građevina;

–          situacija terena sa ucrtanim položajem objekta, urađena od ovlaštene organizacije za geodetske poslove;

–          arhitektonsko-građevinski snimak izvedenog stanja bespravno izgrađene građevine u razmjeri 1:100 na nivou idejnog projekta, koji obuhvata: situaciono rješenje sa dispozicijom, visinom, gabaritom, namjenom objekta i po potrebi osnovnim tehničko-tehnološkim obilježjima;

–          četiri fotografije fasada objekta sa datumom;

–          obrazloženje zahtjeva sa podacima o namjeni, veličini, načinu izgradnje, lokaciji i drugim karakteristikama bespravno izgrađene građevine,

–          druge podatke ili dokumente koje nadležna služba utvrdi kao relevantne.

Član 10.

Rješenje o urbanističkoj saglasnosti ne može se donijeti za bespravno izgrađene građevine koje su izgrađene:

–          suprotno namjeni određenoj odgovarajućim planskim dokumentom,

–          u zonama posebne namjene utvrđenim odgovarajućim prostorno-planskim dokumentom;

–          na rezervisanim površinama, koje su kao takve utvrđene odgovarajućim prostorno-planskim dokumentom;

–          na zaštićenim područjima prirodnog i graditeljskog naslijeđa utvrđenim odgovarajućim prostorno-planskim dokumentom, zakonskim propisima i donesenim Odlukama nadležnih organa u toj oblasti;

–          u I i II zaštitnoj zoni izvorišta vode za piće, osim ako je odgovarajućim prostorno-planskim dokumentom i Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće drugačije utvrđeno;

–          u zonama saobraćajne i energetske infrastrukture, u zaštitnim pojasevima definisanim i utvrđenim odgovarajućim prostorno-planskim dokumentom i zakonskim propisima u tim oblastima;

–          u zonama vodne infrastrukture, u zaštitnim pojasevima definisanim i utvrđenim odgovarajućim prostorno-planskim dokumentom i zakonskim propisima u toj oblasti;

–          u zonama eksploatacije mineralnih sirovina (rudnog blaga) utvrđenim odgovarajućim prostorno-planskim dokumentom;

–          u zonama sporta, rekreacije i zaštitnog zelenila utvrđenim odgovarajućim prostorno-planskim dokumentom;

–          na komunalnim građevinama i uređajima;

–          u zonama klizišta, utvrđenim odgovarajućim prostorno-planskim i studijsko-analitičkim dokumentom;

–          na poljoprivrednom zemljištu od 1. do 4. bonitetne kategorije, a čiji je stepen izgrađenosti manji od 50% ili dok se za to područje ne donese odgovarajući prostorno-planski dokument.

Izuzetno od odredaba stava 1. alineja 6. ovog člana rješenje o urbanističkoj saglasnosti za građevine izgrađene u zaštitnim putnim pojasevima lokalnih i nekategorisanih cesta, može se izdati uz suglasnost Općinskog načelnika kao upravitelja cesta;

Suglasnost iz stava 2. ovog člana se daje na temelju ocjene stručne komisije koja će na licu mjesta ocijeniti da li građevina ugrožava odvijanje saobraćaja. Stručnu komisiju rješenjem imenuje Općinski načelnik na period od godinu dana.

Član 11.

Građevine izgrađene bez odobrenja za građenje do 23.05.1974. godine se ne smatraju bespravno izgrađenim građevinama.

Za ove građevine se izdaje odgovarajuće uvjerenje, u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 2/98 i 48/99), koje služi za regulisanje statusnih promjena i prava upisa u zemljišne knjige, dogradnje, rekonstrukcije ili priključka na komunalnu infrastrukturu.

Član 12.

Rješenje o urbanističkoj saglasnosti donijet će se za bespravno izgrađene građevine koje se nalaze na području obuhvata odgovarajućeg provedbenog prostorno-planskog dokumenta i svojim položajem (lokacijom), veličinom i namjenom zadovoljavaju urbanističko-tehničke i druge uslove tog dokumenta i odredbe Odluke o njegovom provođenju, propisane građevinske standarde i uslove utvrđene posebnim zakonom.

Član 13.

Izuzetno od odredaba člana 12. ove Odluke, rješenje o urbanističkoj saglasnosti donijet će se i za bespravno izgrađene građevine, koje se nalaze izvan obuhvata urbanih područja pod uslovom:

1.       da se nalaze na zemljištu na kojem postoji minimalni obim uređenja zemljišta koji podrazumijeva:

–          trajno osiguran kolski prilaz građevini sa javne saobraćajnice;

–          snabdijevanje vodom;

–          odvodnja otpadnih voda putem kanalizacionog sistema ili septičke jame;

–          snabdijevanje električnom energijom;

2.       da se ne nalaze u zonama i područjima navedenim u članu 10. ove Odluke;

3.       da zadovoljavaju opće uslove izgradnje propisane odredbama odluke o provođenju planskog dokumenta;

4.       da zadovoljavaju propisane građevinske standarde;

5.       da zadovoljavaju uslove propisane posebnim zakonima.

Član 14.

U postupku naknadnog donošenja rješenja o urbanističkoj saglasnosti posebnim zakonima propisane saglasnosti pribavlja nadležna služba po službenoj dužnosti.

Troškove pribavljanja saglasnosti iz prethodnog stava dužan je snositi podnositelj zahtjeva.

Član 15.

U postupku legalizacije, a prije naknadnog donošenja rješenja o odobrenju za građenje, investitor, odnosno vlasnik bespravno izgrađene građevine je obavezan platiti naknade utvrđene posebnim zakonskim i podzakonskim propisima, između ostalog:

–          naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u skladu sa odredbama Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 25/03, 67/05) i Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“ broj: 09/10, 5/11 i 4/12);

–          naknadu za trajnu pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište, ukoliko se bespravno izgrađena građevina nalazi na poljoprivrednom zemljištu, u skladu sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 52/09);

–          naknadu za izgradnju skloništa u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 39/03, 29/06 i 43/10);

–          druge naknade predviđene posebnim propisima.

Član 16.

Visina naknade za uređenje građevinskog zemljišta određuje se rješenjem o urbanističkoj saglasnosti na osnovu podataka iz građevinskog snimka izvedenog stanja koji se prilaže uz zahtjev.

Član 17.

Zahtjev za naknadno donošenje rješenja o odobrenju za građenje za bespravno izgrađenu građevinu iz člana 3. ove Odluke podnosi lice na čije ime glasi rješenje o urbanističkoj saglasnosti.

Ako je poslije izdavanja lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti došlo do promjene investitora, novom investitoru se može izdati odobrenje za građenje na njegovo ime, ako priloži dokaz o pravu građenja, odnosno dokaz da je stekao vlasništvo na građevini koja je predmet izdavanja odobrenja za građenje.

Član 18.

Uz zahtjev za naknadno donošenje rješenja o odobrenju za građenje prilaže se:

–          lokacijska informacija odnosno pravosnažno rješenje o urbanističkoj saglasnosti,

–          uvjerenje o cijepanju građevinske parcele, ukoliko nije provedeno u katastarskom operatu,

–          dokaz o pravu građenja na predmetnoj parceli – izvod iz zemljišne knjige za predmetnu nekretninu, sa upisom investitora kao vlasnika nekretnine, pravosnažna sudska odluka ili pravosnažno rješenje nadležnog organa na osnovu kojeg je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo korištenja radi građenja, ugovor na osnovu kojeg je investitor stekao pravo vlasništva ili građenja, ugovor o partnerstvu sklopljen sa vlasnikom zemljišta i/ili nekretnine, ugovor o koncesiji kojom se stiče pravo građenja, pisana suglasnost vlasnika nekretnine dana pred notarom,

–          tri primjerka glavnog projekta,

–          pisani izvještaj o obavljenoj reviziji glavnog projekta,

–          pisani izvještaj i potvrdu o izvršenoj nostrifikaciji u slučajevima kada je potrebna,

–          elaborati o istražnim radovima, te tehnološki elaborat ako je potreban,

–          pisano očitovanje, mišljenje, saglasnost, uslove ili potvrdu komunalnih ili drugih javnih preduzeća, koji su pribavljeni u toku izdavanja lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti,

–          detaljan plan upravljanja građevinskim otpadom,

–          drugi prilozi određeni zakonom.

Član 19.

Ukoliko investitor, odnosno vlasnik bespravno izgrađene građevine, uz zahtjev za naknadno donošenje rješenja o odobrenju za građenje ne priloži potrebnu dokumentaciju i dokaz o plaćenim naknadama, nadležna služba će pozvati istog da u roku od 15 dana dopuni zahtjev. Ukoliko investitor, odnosno vlasnik bespravno izgrađene građevine ne dostavi traženo u ostavljenom roku, zahtjev za naknadno donošenje rješenja o odobrenju za građenje će se odbiti.

Član 20.

Nakon ishodovanja rješenja o odobrenju za građenje, investitor na čije ime glasi to odobrenje podnosi zahtjev za donošenje rješenja o upotrebnoj dozvoli.

Član 21.

Uz zahtjev za naknadno donošenje rješenja o upotrebnoj dozvoli prilaže se:

–          kopija pravosnažnog rješenja o odobrenju za građenje,

–          geodetski snimak građevine i parcele izrađen na katastarskoj podlozi,

–          pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje građevine,

–          pisani izvještaj o izvršenom nadzoru nad građenjem,

–          ovjeren projekat izvedenog stanja, ukoliko je tokom građenja građevine došlo do odstupanja od glavnog projekta na osnovi kojeg je izdano odobrenje za građenje,

–          dokaz o uplati naknade za podmirenje troškova za tehnički pregled,

–          dokaz o uplati takse.

Izuzetno, za građevine za koje se izdaju nakanadna akta o građenju, a koji su izgrađeni do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 8/13), umjesto pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje građevine i pisanog izvještaja nadzora nad građenjem, investitor je dužan pribaviti nalaz i mišljenje sudskog vještaka građevinske struke ili pravne osobe ovlašene za poslove obavljanja nadzora nad građenjem, kojim potvrđuje da je građevina izgrađena prema propisima, da je tehnički ispravna i stabilna, odnosno da zadovoljava uslove upotrebljivosti konstrukcije.

Član 22.

U postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina koji se vodi po osnovu odredaba ove Odluke, primjenjivat će se odredbe Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98 i 48/99).

Član 23.

Za bespravno izgrađene građevine koje se legaliziraju u skladu sa odredbama ove Odluke, nadležna služba će sačiniti evidencije:

–          rješenja o urbanističkoj saglasnosti odnosno lokacijskih informacija,

–          rješenja o odobrenju za građenje;

–          rješenja o upotrebnoj dozvoli.

Član 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o postupku, uslovima i načinu legalizacije bespravno izgrađenih građevina na području Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 7/11).

Član 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Velika Kladuša“.

OPĆINA VELIKA KLADUŠA                                                                               PREDSJEDAVAJUĆA

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                       Edina Abdić,s.r.

Broj: 01-05-215/13

Velika Kladuša, 02.07.2013. godine