Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

Djelokrug rada:

Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova razmatra pitanja koja se odnose na:

 • osiguranje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,
 • razvoj i probleme u realizaciji i zaštiti ljudskih prava i sloboda, te mjere za njihovu efikasniju zaštitu,
 • prijedloge koje dostave građani, uz obavještavanje podnosioca o ishodu,
 • peticije u vezi sa povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda, usvajajući odgovarajuće mjere i obavještavajući podnosioca i Vijeće o usvojenim odlukama,
 • ravnopravnost spolova, posebno u vezi sa unapređenjem statusa žena,
 • razmatranje predloženih odluka i drugih akata sa stanovišta ravnopravnosti spolova i sprečavanja diskriminacije žena

Članovi Komisije:

 1. Senhida Murtić, predsjednica
 2. Sabahudin Omeragić
 3. Jasminka Mujkić, zamjenica
 4. Damir Čaušević
 5. Indira Mehić