Komisija za izbor i imenovanja

Djelokrug rada:

Komisija za izbor i imenovanja razmatra pitanja koja se odnose na:

  • vođenje kandidacionog postupka,
  • utvrđivanje prijedloga za izbore, imenovanja i razrješenja iz nadležnosti Vijeća,
  • sarađuje sa klubovima vijećnika, pribavlja njihova mišljenja i stavove vezano za izbore, imenovanja i razješenja iz nadležnosti Vijeća,
  • predlaže Vijeću donošenje akata kojima se regulišu plaće, naknade i druga prava izabranih zvaničnika Općine, kao i naknade za vršenje funkcije vijećnika, radnih tijela Vijeća i drugih organa,
  • razmatra statusna pitanja i predlaže rješenja o pitanjima radno-pravnog statusa izabranih zvaničnika,
  • vrši i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i Poslovnikom Vijeća.

Članovi Komisije:

  1. Elvira Abdić Jelenović, predsjednica
  2. Refika Purić
  3. Rifeta Delić