Služba za stručne i zajedničke poslove

U Službi za stručne i zajedničke poslove obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, informaciono-dokumentacioni, studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi, koji se odnose na:

 • izvršavanje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe
 • provođenje utvrđene politike o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti za koje je organizirana,
 • analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je organizirana,
 • izradu propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije, iz oblasti za koju je organizirana,
 • izradu mjesečnih i godišnjih planova i programa rada u okviru djelokruga rada Službe,
 • upravljanje ljudskim resursima,
 • vođenje i ažuriranje evidencije uposlenika (registra i personalnih dosjea uposlenika),
 • pripremanje plana potreba prijema uposlenika u radni odnos, vođenje postupaka prijema koji se po zakonu nalazi u nadležnosti organa državne službe i pripremanje potrebnih podataka za raspoređivanje i premještanje uposlenika na radna mjesta utvrđena u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji,
 • pripremanje planova stručnog usavršavanja i osposobljavanje uposlenika, koji samostalno organizira i provodi organ državne službe,
 • provođenje aktivnosti na organiziranju stručnog usavršavanja, osposobljavanja i edukacije uposlenika koje organizira i provodi Agencija za državnu službu F BiH,
 • stručnu i nomotehničku obradu svih akata koji se odnose na personalne poslove,
 • pripremanje prijedloga za unapređenje procesa rada,
 • učestvovanje u izradi prijedloga akata koji se odnose na organizaciju općinske uprave,
 • organiziranje i obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova koji se odnose na rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • pripremu i praćenje sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • izradu programa rada, izvještaja o radu, zaključaka i drugih akata Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i u tom cilju ostvarivanje stalne saradnje sa Općinskim načelnikom i službama Općinskog organa uprave,
 • ostvarivanje saradnje sa službama Općinskog organa uprave u vezi sa izradom propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće (nomotehnička obrada akata, zaključaka, rješenja i odluka Općinskog vijeća) i samostalnu izradu propisa i drugih akata za koje nisu nadležne službe Općinskog organa uprave (izrada Statuta Općine Velika Kladuša, izmjena i dopuna Statuta, izrada Poslovnika Općinskog vijeća i njegovih izmjena i dopuna i slično),
 • organizaciju rada radnih tijela Općinskog vijeća, a naročito Komisije za Statut i propise na način da se svi nacrti, odnosno prijedlozi propisa koje pripremaju službe Općinskog organa uprave blagovremeno razmotre i utvrde konačni tekstovi, te Komisije za žalbe u smislu izrade nacrta drugostepenih akata koje donosi ovo radno tijelo Vijeća,
 • pripremanje materijala za Općinsko vijeće i radna tijela vijeća, umnožavanje nacrta i prijedloga propisa i drugih materijala koje razmatra i donosi Općinsko vijeće i blagovremeno dostavljanje tih materijala vijećnicima i radnim tijelima Općinskog vijeća,
 • praćenje realizacije odluka i zaključaka Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • pripremanje izvještaja, informacija i drugih materijala za potrebe Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • informisanje javnosti o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • pružanje stručne i druge pomoći klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti,
 • dostavljanje odgovora na postavljena vijećnička pitanja putem nadležnih službi Općinskog organa uprave i drugih organa i institucija,
 • vođenje evidencije i arhive Općinskog vijeća i čuvanje originala propisa i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće i radna tijela Vijeća,
 • ostvarivanje potrebne saradnje sa zakonodavnim i drugim tijelima viših nivoa vlasti, Izbornom komisijom Bosne i Hercegovine i međunarodnim organizacijama o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • uređivanje i objavljivanje akata Općinskog vijeća i izdavanje „Službenog glasnika Općine Velika Kladuša“,
 • provođenje postupaka nabavki roba, usluga i radova (javnih nabavki), kao i drugih poslova (nabavka i raspodjela osnovnog i potrošnog materijala),
 • upravljanje informacionim sistemom-mrežom i njenom opremom, testiranje, instaliranje i obezbjeđenje održavanja softwara i hardwara,
 • organiziranje i obezbjeđenje efikasne interne obuke za korištenje software-aplikacija i hardware konfiguracija i otklanjanje trenutnih softwerskih problema,
 • kreiranje i organizaciju provođenja sigurnosnih mjera, mrežne politike i bezbjednosti u informacionom sistemu,
 • izradu metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka, analizu tih podataka i njihovo publiciranje,
 • ažuriranje podataka unesenih na web stranicu Općine i publikovanje novih podataka,
 • predlaganje mjera poboljšanja funkcionisanja komunikacije Općinskog organa uprave i korisnika usluga putem web stranice,
 • pripremanje i provođenje multimedijalne i powerpoint prezentacije značajnih razvojnih projekata i drugih podataka za potrebe Općine,
 • administriranje lokalne računarske mreže i održavanje komunikacije među korisnicima,
 • pregledanje i praćenje aktivnosti na arhiviranju elektronske dokumentacije u skladu sa centralnim sistemom arhiviranja,
 • investiciono i tekuće održavanje općinske zgrade i instalacija,
 • održavanje i servisiranje službenih vozila,
 • organiziranje prevoza službenim putničkim vozilima za potrebe Općinskog organa uprave, Općinskog vijeća i Općinskog pravobranilaštva,
 • organiziranje obavljanja poslova kafe kuhinje i pripremanja toplih i hladnih napitaka,
 • održavanje čistoće u radnim prostorijama,
 • organiziranje i vršenje drugih operativno-tehničkih poslova iz nadležnosti Službe, za potrebe svih općinskih službi, Kabineta Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i Općinskog pravobranilaštva
 • organiziranje obezbjeđenja objekta i prostorija,