Služba za privredu i upravljanje integriranim razvojem

U Službi za privredu i upravljanje integriranim razvojem obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi, koji se odnose na:

 • izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti privrede (primarnog, sekundarnog i tercijarnog sektora) i integriranog razvoja,
 • provođenje utvrđene politike o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti za koje je organizirana,
 • analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je organizirana,
 • izradu propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije, iz oblasti za koju je organizirana,
 • izradu mjesečnih i godišnjih planova i programa rada u okviru djelokruga rada Službe,
 • internu i eksternu koordinaciju aktivnosti na pripremi, izradi i provođenju Strategije Općine i sektorskih strategija prema metodologiji EU (koordinacija Općinski razvojni tim/partnerske grupe),
 • provođenje općinske politike utvrđene Strategijom razvoja Općine i sektorskim strategijama, te kreiranje i provođenje akcionih planova i programa rada u saradnji sa ostalim službama,
 • izradu projekata i akcionih planova, podrška drugim službama u izradi projekata prema prioritetima iz Strategije razvoja te praćenje implementacije planova i njihova evaluacija,
 • praćenje implementacije (monitoring i evaluacija) i promociju Strategije razvoja Općine i razvojnih programa i projekata,
 • pripremu programa razvoja Općine, programa izgradnje komunalne infrastrukture i drugih javnih objekata,
 • učestvovanje u pripremi i izradi razvojnih projekata u oblasti poduzetništva, samostalnog privređivanja, poljoprivrede, stočarstva, vodoprivrede, šumarstva, turizma, ekologije, energetske efikasnosti i komunalnih djelatnosti,
 • predlaganje i praćenje realizacije prioritetnih programa javnih investicija od interesa za Općinu,
 • praćenje programa i fondova Europske unije dostupnih Bosni i Hercegovini, izrada izvještaja o dostupnim programima i fondovima i praćenje procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini,
 • izradu ekonomskih analiza iz oblasti privrede i integriranog razvoja,
 • učestvovanje u pripremi i izradi aplikacija po standardnim procedurama za financiranje projektnih prijedloga Općine prema međunarodnim i domaćim donatorima i investitorima kao i prema nadležnim organima viših nivoa vlasti,
 • razvijanje saradnje sa međunarodnim i regionalnim razvojnim agencijama i institucijama,
 • razvijanje međuopćinske i regionalne saradnje te međusobnu razmjenu iskustava i primjera dobre prakse,
 • vođenje baze projektnog modula i izvještavanje prema nadležnim institucijama,
 • vršenje statističkih istraživanja u oblastima iz nadležnosti Službe po Programu statističkih istraživanja od interesa za Federaciju,
 • prikupljanje i obradu drugih statističkih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa Općine,
 • praćenje privrednih kretanja, posebno u oblasti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) i samostalnog privređivanja putem neposrednih kontakata sa poduzetnicima sa prijedlogom mjera za rješavanje pitanja u toj oblasti, naročito stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta,
 • predlaganje mjera za unapređenje partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora,
 • vođenje registra redova vožnje i provođenje procesa usklađivanja redova vožnje za linijski prevoz putnika,
 • ovjeru poslovnih (trgovačkih) knjiga, cjenovnika i normativa po važećim propisima,
 • uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara, te izdavanje uvjerenja iz službenih evidencija iz djelokruga rada Službe,
 • poduzimanje mjera iz nadležnosti Općine u vezi sa razvojem, poticanjem, zaštitom i dodjelom poljoprivrednog zemljišta,
 • vođenje registra poljoprivrednog zemljišta, registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata,
 • praćenje i izvještavanje o ostvarenju i zaštiti biljne i animalne proizvodnje i uspostavljanje kontinuiranog kontakta sa poljoprivrednim proizvođačima,
 • obradu zahtjeva fizičkih i pravnih lica za ostvarivanje prava na novčane podrške iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, ruralnog razvoja i investicijskog ulaganja, te zahtjeva za poticanje razvoja male privrede,
 • organiziranje stručnih, teoretskih i praktičnih edukacija i studijskih putovanja, učešća na sajmovima i izložbama u svrhu unapređenja privrednog razvoja,
 • saradnju sa inspekcijskim službama vezanim za djelokrug rada Službe u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima,
 • ostvarivanje saradnje sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima i ustanovama, ministarstvima, organizacijama civilnog društva i općinskim službama u cilju izrade informativnih i planskih dokumenata iz djelokruga Službe,
 • praćenje rada i nadzor nad radom javnih preduzeća čiji je osnivač Općina, a koja obavljaju djelatnosti iz nadležnosti Službe