Služba za inspekcijske poslove

U Službi za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, upravno-nadzorni, studijsko analitički, stručno-operativni i administrativno-tehnički poslovi, koji se odnose na:

 • izvršavanje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe,
 • provođenje utvrđene politike o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti za koje je organizirana,
 • analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je organizirana,
 • izradu propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije, iz oblasti za koju je organizirana,
 • izradu mjesečnih i godišnjih planova i programa rada u okviru djelokruga rada Službe,
 • nadzor nad radom sudionika građenja i održavanja građevina,
 • nadzor kvaliteta građevinskih proizvoda koji se ugrađuju,
 • nadzor provođenja dokumenata prostornog uređenja koje donosi Općinsko vijeće,
 • nadzor građenja za koje odobrenja izdaje Općinski načelnik,
 • nadzor nad pružanjem i korištenjem komunalnih usluga,
 • nadzor nad održavanjem i korištenjem komunalnih objekata i uređaja kao što su: javne saobraćajnice, vodotoci, zelene površine, objekti za snabdijevanje vodom za piće, objekti za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, objekti za odlaganje otpada,
 • nadzor nad obavljanjem pogrebne, dimnjačarske te sanitarno-higijenske djelatnosti,
 • nadzor nad održavanjem i korištenjem drugih komunalnih objekata i uređaja kao što su autobusne stanice i stajališta, česme, bunari, septičke jame, dječija igrališta, tržnice, stočne i druge pijace,
 • nadzor nad primjenom i provođenjem propisa koje donosi Općinsko vijeće,
 • poduzimanje zakonom i podzakonskim propisima utvrđenih upravnih i drugih radnji u vezi sa predmetima nadzora iz nadležnosti Službe,
 • vršenje drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe.