Služba za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove

U Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove vrše se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi koji se odnose na:

 • izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima imovinsko-pravnih odnosa, geodetskih poslova i katastra nekretnina,
 • provođenje utvrđene politike o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti za koje je organizirana,
 • analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je organizirana,
 • izradu propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije, iz oblasti za koju je organizirana,
 • izradu mjesečnih i godišnjih planova i programa rada u okviru djelokruga rada Službe,
 • vršenje imovinsko-pravnih poslova u vezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo posjeda i pravo vlasništva,
 • provođenje postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
 • provođenje postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
 • provođenje postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u slučajevima uzurpacije nekretnina,
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 • pitanja prava preče kupnje nekretnina i pitanja zakupa nepokretnosti u državnoj svojini, osim poljoprivrednog zemljišta,
 • rješavanje u postupku vršenja povrata napuštenih nekretnina u vlasništvu građana dok postoje nekretnine koje nisu vraćene u posjed vlasnika,
 • vršenje poslova održavanja premjera katastra zemljišta i BPKN (Baza podataka katastra nekretnina),
 • vršenje poslova formiranja i održavanja katastra komunalnih uređaja i instalacija,
 • vođenje evidencije nekretnina na kojima Općina ima pravo posjeda i pravo vlasništva,
 • vršenje poslova izdavanja uvjerenja i izvoda iz katastra zemljišta i BPKN (Baza podataka katastra nekretnina),
 • vršenje poslova vještačenja i drugih poslova iz nadležnosti katastra u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u nadležnosti Službe,
 • vršenje drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe.