Služba za građenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

U Službi za građenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi, koji se odnose na:

 •  izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima prostornog uređenja, građenja, korištenja i uređenja građevinskog zemljišta, komunalnih djelatnosti, cestovnog prometa i javnih cesta, voda, zaštite okoliša i obnove objekata, 
 • pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku o pitanjima iz nadležnosti Službe, 
 • vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti za koje je organizirana, 
 • analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je organizirana, 
 • izradu propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije, iz oblasti za koju je organizirana,
 • izradu mjesečnih i godišnjih planova i programa rada u okviru djelokruga rada Službe,
 • vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i provođenju prostorno-planske dokumentacije (prostorni plan, urbanistički plan, regulacioni planovi, zoning planovi, urbanistički projekti i planovi parcelacije), 
 • nadziranje i izvršavanje stručnih poslova iz oblasti korištenja i uređenja građevinskog zemljišta,
 • upravljanje, održavanje, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta – lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica u nadležnosti Općine,
 • vršenje i praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti cestovnog prometa i javnih cesta koji su zakonom preneseni u nadležnost Općine, 
 • saradnju sa razvojnim agencijama, kantonalnim i federalnim organima i institucijama na planu pripremanja i apliciranja projekata u oblastima iz djelokruga rada Službe,
 • praćenje i izvršavanje stručnih poslova iz oblasti komunalnih djelatnosti, individualne i zajedničke komunalne potrošnje, 
 • pripremanje, izradu i praćenje izvršavanja programa i planova iz oblasti uređenja građevinskog zemljišta, komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, komunalne infrastrukture i saobraćaja, 
 • vršenje poslova iz oblasti vodoprivrede i vodosnabdijevanja,
 • donošenje i realizaciju programa uređenja i održavanja površinskih voda i vodnih dobara, 
 • izdavanje vodnih akata,
 • utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje vodnih dobara, 
 • vršenje poslova iz oblasti upravljanja otpadom i zaštite okoliša iz nadležnosti Općine koji su joj dati u nadležnost Zakonom i drugim propisima, 
 • organiziranje i vršenje čuvanja i arhiviranja svih relevantnih podataka o posebnim i zajedničkim dijelovima i uređajima zgrada, te o njihovim vlasnicima i suvlasnicima, predlaganje suvlasnicima programa modernizacije i rekonstrukcije zajedničkih dijelova i uređenja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, 
 • obavljanje poslova i pripremu dokumentacije potrebne za obnovu i sanaciju stambenog fonda kao i objekata u vlasništvu Općine, 
 • praćenje realizacije projekata obnove na području Općine koji se financiraju sredstvima budžeta Općine i donatora, 
 • ostvarivanje saradnje sa donatorima i implementatorima projekata obnove, kantonalnim, federalnim i državnim ministarstvima i institucijama s ciljem realizacije procesa obnove, 
 • praćenje stanja u oblasti ekologije te prikupljanje i obrada statističkih podataka u vezi sa ekologijom,
 • praćenje rada i nadzor nad radom javnih ustanova iz djelokruga Službe čiji je osnivač Općina, vršenje drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe.