Služba za financije i računovodstvo

U Službi za financije i računovodstvo obavljaju se studijsko-analitički, stručno-operativni, normativno-pravni poslovi, poslovi upravnog rješavanja, te operativno-tehnički poslovi, koji se odnose na:

 • izvršavanje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe
 • provođenje utvrđene politike o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti za koje je organizirana,
 • analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je organizirana,
 • izradu propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije, iz oblasti za koju je organizirana,
 • izradu mjesečnih i godišnjih planova i programa rada u okviru djelokruga rada Službe,
 • izradu prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa,
 • pripremu i provođenje javne rasprave o nacrtu odluke o budžetu,
 • izradu prednacrta, nacrta i prijedloga normativnih akata budžeta i izvršenja budžeta,
 • izradu periodičnih i godišnjih obračuna, tromjesečnih i mjesečnih financijskih planova na osnovu financijskih planova korisnika budžeta,
 • obračun plata i drugih primanja uposlenika Općinskog organa uprave, Općinskog pravobranilaštva i općinskih vijećnika,
 • vršenje uplata po svim osnovama za Općinu i Općinsko pravobranilaštvo,
 • vođenje propisanih poreskih evidencija, obračun i uplata poreza,
 • izradu analitičkih informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaj, redovne i periodične informacije),
 • vođenje evidencije, praćenje i izvještavanje Općinskog načelnika i resorne službe o ostvarenim prihodima i rashodima, predlaganje mjera za poboljšanu naplatu i namjensko trošenje budžetskih sredstava,
 • vođenje knjigovodstvenih evidencija iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja za Općinski organ uprave i izdvojene račune istog,
 • provođenje politike i smjernica javnih financija,
 • vršenje drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe