Služba za civilnu zaštitu – VAN SNAGE

U Službi za civilnu zaštitu obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, informaciono-dokumentacioni, studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi, koji se odnose na:

 • izvršavanje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe,
 • provođenje utvrđene politike o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti za koje je organizirana,
 • analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je organizirana,
 • izradu propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije, iz oblasti za koju je organizirana,
 • izradu mjesečnih i godišnjih planova i programa rada u okviru djelokruga rada Službe,
 • organiziranje, pripremanje i provođenje zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
 • izradu procjene ugroženosti,
 • pripremanje programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
 • izradu plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
 • praćenje stanja priprema za zaštitu i spašavanje i predlaganje mjera za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite,
 • organiziranje i koordiniranje provođenja mjera zaštite i spašavanja,
 • predlaganje programa samostalnih vježbi i izrade elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite,
 • vršenje popune ljudstvom jedinica civilne zaštite, štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, te određivanje povjerenika civilne zaštite,
 • opremanje materijalno-tehničkim sredstvima te organiziranje, izvođenje i praćenje realizacije obuke svih struktura civilne zaštite,
 • obavljanje stručnih poslova za Općinski štab civilne zaštite,
 • organizaciju i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva na području Općine u skladu sa zakonom, propisima Kantona i Općine,
 • obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite i spašavanja,
 • obavljanje stručnih poslova na organiziranju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Općine,
 • ostvarivanje saradnje sa općinskim službama u cilju međusobne koordinacije i usklađivanje zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja,
 • ostvarivanje saradnje sa nevladinim organizacijama i drugim subjektima u akcijama zaštite i spašavanja,
 • obavljanje stručnih poslova organiziranja i rada Općinskog operativnog centra, u skladu sa zakonom,
 • vođenje propisanih evidencija,
 • izrada Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine i praćenje njihove realizacije u saradnji sa službama Općine,
 • planiranje i obezbjeđivanje provođenja obuke i stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice, zaposlenika Općinskog organa uprave i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva, u skladu sa važećim propisima,
 • vršenje kontrole provođenja mjera zaštite od požara utvrđenih općinskim Planom zaštite od požara,
 • obavljanje kontrolnog mjerenja pritiska i protoka hidrantske mreže, kontrolnog primjenjivanja i servisiranja vatrogasnih aparata,
 • vršenje uslužnih djelatnosti srodnih radu vatrogasnih jedinica i vatrogasne tehničke službe (ispumpavanje vode iz bunara i podruma, prevoz pitke vode stanovništvu i sl.),
 • obavljanje i drugih poslova iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu,