Službeni glasnik 8/2021

 

S A D R Ž A J

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Zaključaci sa Tematske sjednice Migrantska kriza 1