Službeni glasnik 08/18

S A D R Ž A J

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o visini prosječne građ. cijene po m2 korisne stambene površine u 2018. god. na području Općine Velike Kladuša

2. Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za 2019. godine na području Općine Velike Kladuše

3. Odluke o utvrđivanju javnog interesa (Drmeljevo 4, Crvarevac 2, Golubovići 5, Nepeke 2, Polje 3, Trnovi 5, Vejinac 4 i Vrnogračka Slapnica 2)

4. Zaključak o ne usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za 2017. godinu

5. Zaključak o ne usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca u 2018. godini

6. Zaključak o ne usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci u 2018. godini

7. Zaključak o ne usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za devet mjeseci u 2018. godini

8. Zaključak o prihvatanju i stavljanju na Javnu raspravu Nacrta budžeta za 2019. godinu

9. Zaključak o neusvajanju Prijedloga Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama-garažama

10. Zaključak o ne usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu

11. Zaključak o prihvatanju i stavljanja na Javnu raspravu Nacrta Odluke o izgradnji, održavanju i korištenju javnih vodovoda, javnih bunara i česmi

12. Zaključak o ne usvajanju Zaključka o davanju saglasnosti Vladi USK o koncesiji za „EURO-ANDI“.d.o.o.

13. Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu za 2017. godinu JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša

OPĆINSKI NAČELNIK

14. Odluke o pokretanju postupka javne nabavke direktnim sporazumom x 3

15. Rješenje o imenovanju Komisije za ocjenu projekata po Javnom pozivu civilnog društva / nevladinih organizacija

16. Rješenje o nastavku rada Matičnog ureda Šumatac

17. Zaključci o isplati sredstava za troškove kirije

25. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša