Službeni glasnik 7/2022

 

S A D R Ž A J

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Zaključak o subvenciranju predavanju za stručno osoblje osnovnih i srednjih škola… 1
2. Zaključak o subvenciranju prevoza djece sa teškoćama u razvoju …1
3. Zaključak o postavljanju na veb strenicu informacija o subvencioniranju prijevoza učenika…1
4. Zaključak o ne usvajanju Izvještaja o radu Općinskog vijeća za 2021. godinu … 1
5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih predmeta u 2021. godini … 2
6. Zaključak o traženje od Ministarstva obrazovanje USK-a za izgradnju fiskulturnih sala na škole u Općini Velika Kladuša… 2
7. Zaključak o traženju od Ministarstva obraz. ustupanja prostorija područnih škola za potrebe rada MZ-a … 2
8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stipendiranju studenata u akademskoj 2020/21. godini … 2
9. Zaključak o ne usvajanju Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu … 2
10. Odluka o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu uprave Velika Kladuša … 3
11. Odluka o kućnom redu u objektima neprofitnog socijalnog stanovanja … 7
12. Odluka o visini zakupnine u stambenim jedinicama izgrađenim u okviru projekta CEB II … 9
13. Odluka o kriterijima, uslovima na ostvarenje prava na subvencioniranje najamnine za korištenje stanova neprofitno-socijalnog stanovanja … 9
14. Odluka o stipendiranju studenata u akademskoj 2021/2022. godini … 12
15. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija … 13
16. Pravilnik o upravljanju i održavanju objekata neprofitno-socijalnog osiguranja … 14