Službeni glasnik 4/19

S A D R Ž A J

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Budžet Općine Velika Kladuša za 2019. godinu

2. Odluka o izvršenju Budžeta Općine Velika Kladuša za 2019. godinu