Službeni glasnik 3/2023

S A D R Ž A J

OPĆINSKI  NAČELNIK

1. Uredba o organizovanju Službe zaštite i spašavanja od požara ………………………………… 1
2. Odluka o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Granta za sufinansiranje projekta mladih“…………………………………………………………………………….  

4

3. Odluke o dodjeli i prijenosu neutrošenih ostvarenih prihoda/sredstava………………………. 5-13
4. Odluka o isknjižavanju sredstava…………………………………………………………………………… 13
5. Rješenje o imenovanju „GTO“ d.o.o. Bihać za prinudnog upravitelja radi vršenja poslova upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja na zgradi „SPZ I“,  …..  

13

6. Rješenje o imenovanju komisije za rangiranje i odabir potencijalnih korisnika sredstava „Granta za sufinansiranje projekta mladih“…………………………………………………………….  

15

7. Rješenje o ovlaštenju Asmira Silahića ……………………………………………………………………. 15
8. Rješenje o imenovanju Komisije za obilazak terena po osnovu pristiglih prijava na Javni poziv za ostvarivanje prava na novčanu podršku u primarnoj poljopr. proizvodnji za 2023. godinu………………………………………………………………………………………………………..  

 

15

9. Zaključak o održavanju manifestacije „Kladuško ljeto 2023“…………………………………… 16
10. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Privremenog nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Velika Kladuša o imenovanju Smailbegović Osmana, dipl. veterinar za direktora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Velika Kladuša,……………………..  

 

16

11. Zaključci o isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša…………………………………. 17-35