Službeni glasnik 10/2022

S A D R Ž A J

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o formiranju Savjeta za regulaciju saobraćaja na području općine Velika Kladuša……. 1
2. Odluka o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranje troškova prevoza …………………………………………………………………………………….…………………………… …..  

1

3. Odluka o imenovanju Općinskog pravobranioca …………………………………………………….. 7
4. Zaključak o ne prihvatanju Nacrta Budžeta Općine Vel. Kladuša za 2023. god,…………………. 8
5. Zaključak o ne usvajanju prijedloga Odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01.-30.09.2022. godine…………………………………….  

8

6. Zaključak o ne usvajanju prijedloga Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2023. god.. 8
7. Zaključak o ne usvajanju prijedloga Odluke o ovlaštenju organizacije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti……………………………………………………….  

8

8. Zaključako traženju od Op. aačelnika Prijedlog Odluke o formiranju Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti,……………………………………………  

8

9. Zaključak o usvajanju Prijedloga Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od priri drugih nesreća na području Općine Vel. Kladuša za period 2021 – 2025. god……  

9

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 
     
     
10. Presuda Ustavnog suda, broj:U 38/21, od 22.09.2022. godine………………………………….. 9
11. Odluka o  uknjižavanju ulaganja iz sredstava od strane UNDP-a  x3……………………………………. 16
12. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša ….. ………………………………………………………………………………………  

17

13. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša……………………………………………………………………………………  

19

14. Rješenje o imenovanju Komisije za rangiranje i odabir potencijalnih korisnika sredstava „Tekući transfer udruženjima građana“ za 2022. godinu………………………………………………….  

20

15. Rješenje o imenovanju Komisije za ocjenu prijedloga projekata po Javnom pozivu organzacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama……………………………………………..  

20

16. Rješenje o ovlaštenju (Zlatan Šertović, Kantarević Samir i Miljković Semir) ………………. 20-21
17. Zaključak o održavanju manifestacije „Kladuška zima 2022“ ………………………………….. 22
18. Rješenje o imenovanjuGTO“ d.o.o. Bihać, za prinudnog upravitelja radi vršenja poslova upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja na sljedećim zgradama koje se nalaze na području općine Velika Kladuša …………………………………………………………………………………………  

 

22

19. Zaključci o isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša…………………………………. 24-40