Službeni glasnik 10/19

 

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKO  VIJEĆE

 

1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa (Šiljkovača, Kudići 4, Okići, Trn 3)………………………………………………. 1-14
     
2. Odluka o  načinu i uvjetima raspolaganja nekretninom neposrednom pogodbom (Karalić Zuhdija)……………..…… 15
     
3. Odluka o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranje troškova prijevoza učenika……… 16
     
  4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji manifestacije „Općinske sportske igre 2019“………………………….. 20
     
5. Zaključak o ne usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01-30.06.2019. godine….…………..……….… 20
     
6. Zaključak o ne usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01-30.09.2019. godine……………………………… 21
 

 
7. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke o određivanju naziva naselja, trga i ulica u Velikoj Kladuši……………. 21
     
8. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke o raspuštanju Savjeta MZ Slapnica…………………………………………. 21
     
9. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Komisije za izdavanje urbanističkih saglasnosti……………………………………………………………………………………………………………………………. 21
     
10. Zaključak o ne prihvatanju Informacije o stanju zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća ……………… …. 21
     
11. Zaključak o ne prihvatanju Informacije o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području Općine Vel. Kladuša. 22
     
12. Zaključak o ne prihvatanju Informacije o uklanjanju minsko-eksplozivnih sredstava ……………………………………. 22
     
     
     
  OPĆINSKI NAČELNIK  

 

13. Odluke o pokretanju postupka javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga Opć. organa uprave……. 22-23
     
14. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama uposlenika…………………………………….. 23
     
15. Pravilnik o kućnom redu u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Velika Kladuša …………………………..… 24
     
16. Rješenje o imenovanju članova Komisije za ocjenu prijedloga projekata nevladinog sektora…………………………. 27
     
17. Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za organizaciju man. „Kladuški dani poljoprivrede 2019“………. 27
     
18. Rješenje  o imenovanju Komisije za ocjenu izložbenih grala na manifestaciji „KDP 2019“…………………………….. 27
 

19.

 

Zaključci o isplati sredstava iz budžeta Općinskog organa uprave…………………………………………………………………..

 

27-39