Službeni glasnik 10/19

 

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKO  VIJEĆE

 

1.Odluka o utvrđivanju javnog interesa (Šiljkovača, Kudići 4, Okići, Trn 3)……………………………………………….1-14
   
2.Odluka o  načinu i uvjetima raspolaganja nekretninom neposrednom pogodbom (Karalić Zuhdija)……………..……15
   
3.Odluka o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranje troškova prijevoza učenika………16
   
  4.Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji manifestacije „Općinske sportske igre 2019“…………………………..20
   
5.Zaključak o ne usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01-30.06.2019. godine….…………..……….…20
   
6.Zaključak o ne usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01-30.09.2019. godine………………………………21
 

 
7.Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke o određivanju naziva naselja, trga i ulica u Velikoj Kladuši…………….21
   
8.Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke o raspuštanju Savjeta MZ Slapnica………………………………………….21
   
9.Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Komisije za izdavanje urbanističkih saglasnosti…………………………………………………………………………………………………………………………….21
   
10.Zaključak o ne prihvatanju Informacije o stanju zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća ……………… …. 21
   
11.Zaključak o ne prihvatanju Informacije o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području Općine Vel. Kladuša.22
   
12.Zaključak o ne prihvatanju Informacije o uklanjanju minsko-eksplozivnih sredstava …………………………………….22
   
   
   
 OPĆINSKI NAČELNIK 

 

13.Odluke o pokretanju postupka javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga Opć. organa uprave…….22-23
   
14.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama uposlenika……………………………………..23
   
15.Pravilnik o kućnom redu u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Velika Kladuša …………………………..…24
   
16.Rješenje o imenovanju članova Komisije za ocjenu prijedloga projekata nevladinog sektora………………………….27
   
17.Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za organizaciju man. „Kladuški dani poljoprivrede 2019“……….27
   
18.Rješenje  o imenovanju Komisije za ocjenu izložbenih grala na manifestaciji „KDP 2019“……………………………..27
 

19.

 

Zaključci o isplati sredstava iz budžeta Općinskog organa uprave…………………………………………………………………..

 

27-39