Službeni glasnik 10/18

SADRŽAJ GLASNIKA

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o raspisivanju Janog oglasa za imenovanje tri člana Općinske izborne komisije Velika Kladuša.

2. Javni oglas za imenovanje tri člana Općinske izborne komisije Velika Kladuša.

3. Prijava na Javni oglas za imenovanje tri člana Općinske izborne komisije Općine Velika Kladuša.

4. Zasključak o ne usvajanju prijedloga Budžeta Općine Velika Kladuša za 2019. godinu.

5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu mjesnih zajednica za 2017. godinu.

6. Zaključak o usvajanju Izvještaja o financijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša za 2017. godinu.

8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju JP „RTV Velika Kladuša“d.o.o. Velika Kladuša za 2017. godinu.

9. Zaključak o usvajanju Plana rada i poslovanja JP „RTV Velika Kladuša“ d.o.o. Velika Kladuša za 2018.godinu.

10. Zaključak o usvajanju Plana rada i financijskog poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša za 2018. godinu.

11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Velika Kladuša u 2017. godini.

12. Zaključak o usvajanju Plana rada i financijskog poslovanja JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Velika Kladuša u 2018. godini.

13. Zaključak o ne usvajanju Izvještaja o radu JZU „Gradska apoteka“ Velika Kladuša u 2017. god.

14. Zaključak o ne usvajanju Plana rada JZU „Gradska apoteka“ Velika Kladuša u 2018. godini.

15. Zaključak o ne usvajanju Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva Općine Velika Kladuša za 2017. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK

16. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku i isporuku posebnog materijala (crijeva i tlačne spojke) za potrebe Vatrogasne jedinice Općine Velika Kladuša.

17. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Direktnim sporazumom za nabavku usluga tehničke podrške-najma šatora u sklopu manifetsacije Jesen u parku.

18. Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora manifestacije „Kladuška zima 2018“.

19. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne licitacije.

20. Rješenje o odobrenju stimulacije (Sulta Pajazetović).

21. Rješenje o odobrenju stimulacije (Mirela Mujkić Rekić).

22. Rješenje o odobrenju stimulacije (Senada Bronja).

23. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša.