Komisija za Statut i propise

Djelokrug rada:

Komisija za Statut i propise:

 • prati provođenje Statuta,
 • razmatra pitanja značajna za ostvarivanje Statuta i daje inicijativu za izmjene i dopune Statuta,
 • ispituje i dostavlja Vijeću mišljenje o prijedlozima za izmjene i dopune Statuta,
 • provodi javnu raspravu o prijedlozima izmjena i dopuna Statuta ili prijedlozima odluka, te obavještava Vijeće o rezultatima javne rasprave,
 • razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom i pravnim sistemom kao i u pogledu nomotehničke obrade, te Vijeću podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima i pravno-tehničkim ispravkama očiglednih grešaka u tekstu,
 • utvrđuje prečišćene tekstove odluka i drugih općih akata Vijeća,
 • utvrđuje prijedlog teksta autentičnog tumačenja odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće.

Prijedlozi ove Komisije koji su formulirani kao izmjene ili dopune odluke ili drugog općeg akta unose se u njen izvještaj i smatraju se njenim amandmanima na prijedlog akta.

b) Članovi Komisije:

 1. Senad Okanović, predsjednik
 2. Refika Purić, zamjenica
 3. Braco Kordić, član
 4. Haris Medić, član
 5. Enver Munjaković, član
 6. Rifet Šakinović, član
 7. Husein Delić, član