Komisija za prostorno planiranje, mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju

Djelokrug rada:

Komisija za prostorno planiranje, mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju:

 • razmatra prostorno-plansku dokumentaciju koju donosi Vijeće, kao i programe stambene, poslovne i druge izgradnje,
 • razmatra i daje primjedbe, mišljenja i sugestije o nacrtima zakona i drugih akata kojima se reguliše oblast koja obuhvata djelokrug rada ove Komisije,
 • prati stanje u oblasti prostornog planiranja na području Općine i u saradnji sa nadležnom službom za upravu daje prijedloge Vijeću za razvoj i unapređenje ove oblasti,
 • prati ostvarivanje prava građana na lokalnu samoupravu utvrđenih Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom, statutom i drugim propisima,
 • razmatra pitanja od značaja za razvoj mjesne samouprave,
 • podstiče saradnju mjesnih zajednica na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa za građane,
 • razmatra odluke i druge akte mjesnih zajednica iz nadležnosti Vijeća, kao i izvještaje i programe rada mjesnih zajednica,
 • prati i analizira stanje o uslovima stanovanja i uređenja građevinskog zemljišta, a posebno izgrađenosti lokalne infrastrukture (lokalnih cesta, puteva, lokalnih mostova, objekata za snabdijevanje pitkom vodom, održavanje komunalne higijene, distribucije i održavanja lokalne električne mreže),
 • prati i analizira stanje čistoće javnih površina, održavanje parkova, igrališta, odvoz i deponovanje otpada,
 • razmatra inicijative za osnivanje javnih preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti,
 • dostavlja Općinskom vijeću informacije o stanju u ovoj oblasti i predlaže mjere za poboljšanje stanja,
 • prati stanje i probleme od značaja za zdravu čovjekovu sredinu i estetsko uređenje Općine, a posebno: urbani razvoj Općine, stanje industrijske tehnologije, komunalne higijene, očuvanje ekološke ravnoteže i zaštite okoliša, razvoj turizma, očuvanje zelenila, nasada, izvorišta i predlaže mjere za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

Članovi Komisije:

 1. Elvira Abdić Jelenović, predsjednica
 2. Refika Purić, zamjenica
 3. Emir Delić
 4. Ismet Gračanin
 5. Amil Ćehić