Komisija za pitanja mladih

Djelokrug rada:

Komisija za pitanja mladih:

 • utvrđuje osnovne principe koordinacije aktivnosti svih subjekata od značaja za promociju i zaštitu uloge i pozicije mladih Općine Velika Kladuša u cilju poboljšanja njihovih uvjeta života,
 • prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Općinskom vijeću programe i mjere za djelovanje Općinskog organa uprave i nadležnih službi u ovoj oblasti,
 • predlaže programe kreativnog angažiranja mladih u oblasti kulture, sporta i drugih aktivnosti,
 • vodi brigu o ostvarivanju prava djece i mladih,
 • organizuje seminare radi edukacije mladih,
 • organizuje tradicionalne proslave,
 • razmatra inicijative mladih i predlaže ih Općinskom vijeću,
 • radi na suzbijanju maloljetničke delikvencije, narkomanije i drugih oblika toksikomanije, te inicira pokretanje projekata i realizaciju aktivnosti na preventivnim djelovanjem među mladima,
 • ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih,
 • razmatra i daje mišljenje, primjedbe i sugestije o nacrtima zakona i drugih akata kojima se reguliše oblast koja obuhvata djelokrug rada Komisije,
 • vrši i druge poslove određene zakonom, drugim propisima i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članovi Komisije:

 1. Matilda Čelebić, predsjednica
 2. Nasiha Mustedanagić, zamjenica
 3. Senata Galijašević
 4. Amir Ćufurović
 5. Džanana Šabić