Etički odbor

Djelokrug rada:

Etički odbor:

  • prati primjenu i provođenje odredbi Etičkog kodeksa,
  • razmatra upite i prijave građana i oganizacija koje se odnose na rad i ponašanje općinskih zvaničnika,
  • vodi istragu po zaprimljenim prijavama,
  • podnosi izvještaj o provedenoj istrazi i predlaže Vijeću izricanje odgovarajućih mjera,
  • radi i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom, Poslovnikom i Etičkim kodeksom vijećnika.

Članovi Odbora:

  1. Muharem Kudić
  2. Šefik Pehlić
  3. Dinko Ljubijankić
  4. Senad Didović
  5. Semra Pajazetović