Djelokrug i nadležnosti Općinskog načelnika

Općinski načelnik je izvršni organ Općine, koji obavlja funkcije utvrđene Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Općinski načelnik, kao nosilac izvršnih poslova, u okviru svoje nadležnosti:

 1. predstavlja i zastupa Općinu;
 2. predlaže odluke i druga opća akta Općinskom vijeću i odgovara za njihovu zakonitost;
 3. donosi akte iz svoje nadležnosti;
 4. izrađuje i Općinskom vijeću podnosi na usvajanje nacrte i prijedloge godišnjeg budžeta, ekonomskih planova, razvojnih planova, investicionih programa, prostornih i urbanističkih planova i ostalih planskih i regulacijskih dokumenata koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta;
 5. obavještava Općinsko vijeće o svim pitanjima iz svoje nadležnosti;
 6. provodi politiku Općine u skladu sa odlukama Općinskog vijeća, izvršava budžet Općine i osigurava primjenu odluka i drugih akata Općinskog vijeća;
 7. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Općini;
 8. utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi Općine i donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave;
 9. postavlja i razrješava rukovodeće državne službenike i službenike s posebnim ovlaštenjima, te odlučuje o prijemu u radni odnos državnih službenika i namještenika, kao i o drugim statusnim pitanjima tih osoba, u skladu sa zakonom;
 10. imenuje zdravstveni savjet;
 11. putem službi za upravu rješava zahtjeve u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 12. realizuje saradnju Općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 13. Osigurava saradnju službenika općinskih službi za upravu sa ombudsmenima;
 14. podnosi izvještaj Općinskom vijeću o ostvarivanju politike Općine i svom radu;
 15. obavještava Skupštinu Kantona, odnosno nadležne kantonalne organe o izvršavanju kantonalne politike i kantonalnih zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti čije je izvršavanje povjereno Općini;
 16. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.