Z A P I S N I K SA JAVNE RASRAVE O NACRTU BUDŽETA OPĆINE VELIKA KLADUŠA ZA 2015. GODINU

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINA VELIKA KLADUŠA

Služba za finansije i računovodstvo

 

 

Z A P I S N I K

SA JAVNE RASRAVE O NACRTU BUDŽETA

OPĆINE VELIKA KLADUŠA

ZA 2015. GODINU

(ODRŽANE 26.01.2015. GODINE)

 

 Velika Kladuša, 26.01.2015. godine

 

JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPĆINE VELIKA KLADUŠA ZA 2015. GODINU

 

            Općinsko vijeće općine Velika Kladuša je na svojoj XX redovnoj sjednici, održanoj dana 30.12.2014. godine usvojilo Nacrt budžeta općine Velika Kladuša za 2015. godinu i donijelo Zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta Budžeta Općine Velika Kladuša za 2015. godinu.

            Prema Zaključku Općinskog vijeća, Nacrt budžeta općine Velika Kladuša za 2015. godinu objavljen je na službenoj web stranici Općine Velika Kladuša (www.velikakladusa.gov.ba), te je dat na uvid u Šalter Sali općine Velika Kladuša.

Pismeni prijedlozi, sugestije, mišljenja i primjedbe na nacrt budžeta slate su na adresu Službe za finansije i računovodstvo u periodu od od 19.01.2015. godine do 23.01.2015. godine.

            Javna rasprava o nacrtu budžeta održana je dana 26.01.2015. godine sa početkom u 11,00 sati.

            Ispred Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Velika Kladuša javnoj raspravi su prisustvovali Općinski načelnik Edin Behrić, Šef Službe za finansije i računovdstvo Sebila Dervić Melkić i viši referent Senada Bronja.

            Prema spisku, prisustno je bilo 87 građana iako se vjeruje da je broj bio puno veći, jer se svi građani nisu htjeli ili nisu uspjeli identifikovati.

            Uvodno izlaganje o Nacrtu budžeta za 2015. godinu dao je Općinski načelnik Edin Behrić, koji je naglasio obavezu, prema Zakonu o budžetima u F BiH, da se usvaja nacrt budžeta te da se po usvojenom nacrtu vodi javna rasprava, da bi Općinsko vijeće u konačnici usvojilo prijedlog budžeta za 2015. godinu. S obzirom da je na snazi privremeno finansiranje, bitno je da Općinsko vijeće, što je moguće prije, donese Odluku o budžetu za 2015. godinu.

            Nakon uvodnog izlaganja data je prilika prisutnim građanima da iznesu svoje prijedloge, sugestije i razmišljanja na predloženi nacrt budžeta za 2015. godinu.

 

Komentari, prijedlozi, pitanja i sugestije učesnika Javne rasprave:

 

 

 1. Behrić Sulejman,prof. – prijedlog ispred Sportskog saveza Općine Velika Kladuša:

            – Da se sredstva Sportskog saveza za 2015. godinu uvećaju za 12%, konkretno sa 70.000 KM na 80.000 KM. Predlaže da se grant za sportski savez  ekonomski kod 614311 sa 70.000 KM koliko je predviđeno, poveća na iznos od 80.000 KM. Ista sredstva bi se obezbijedila na način da se sa  ekonomskog koda 613914 umanji za 5.000 KM (usluge reprezentacije) i ekonomskog koda 613974 umanji za 5.000 KM (izdaci za rad komisija).

Obrazloženje: Da je povećanje sredstava potrebno zbog teškog stanja sporta na području Općine Velika Kladuša.

 

 1. Edina Abdić Pleho-predsjedavajuća Općinskog vijeća – prijedlog ispred direktora firme „AS-Agrofenix“ d.o.o. Velika Kladuša, Fikreta Abdića:

            Predsjedavajuća Općinskog vijeća je imala diskusiju o važnosti budžeta za Općinu i njene građane. Između ostalog izrazila je svoje negodovanje prema službama Općinskog organa uprave koje nisu Općinskom vijeću dostavili na razmatranje kvartalne izvještaje o izvršenju budžeta i rebalans, te su samim tim onemogućili građanima da vide kako se troše budžetska sredstva. Smatra da predlagači budžeta naše Općine nemaju viziju razvoja iste, da ne razumiju važnost Javne rasprave itd. Smatra da su poslovi vezani uz puteve i putnu komunikaciju jako riskantni u uslovima opće neimaštine i bijede, jer se ostavlja prostor korupciji a sve na štetu građana. Također ističe da ovakva politika budžetiranja nije dobra i da neće donijeti dobro Općini Velika Kladuša. Da bi budžet trebao imati razvojnu komponentu, otvarati perspektive za zapošljavanje, ulaganje u proizvodne kapacitete, osigurati sredstva za otvaranje javnih radova koji će osigurati lakši život svim stanovnicima Općine, a da to ovaj predloženi budžet nema. Smatra da je ovo socijalni budžet koji osigurava bolji život samo manjem broju ljudi uz općinsku vlast a koji ne vodi brigu za život stanovnika. Nadalje navodi razloge zbog kojih nije se bilo u mogućnosti početi sa izgradnjom fabrika „AS-Agrofenix“ d.o.o. Velika Kladuša, te da je i tu krivnja i prepreka Općinske vlasti i budžet. Ističe,  općinska politika da želi i predviđa razvoj u ovoj godini omogućila bi u budžetu za ovu i naredne godine dio nepovratnih sredstava za ove fabrike, gdje bi se mladi ljudi zadržali na ovim područima, te da im se omogući stručno usavršavanje. Da još nije izgrađena niti poslovna zona. Na kraju ističe da svemu gore što je navela ovaj ponuđeni Nacrt budžeta ne daje naznake niti se sredstva za te namjene u njemu predviđaju. Da je načelnikov angažman u svemu navedenom trebao biti puno veći, a takođe da odnos načelnika naspram firme „AS-Agrofenix“ d.o.o. Velika Kladuša koja je, kako kaže, ponudila realne projekte razvoja Općine onemogućio je protekle godine da dođe i grade na tlo Velike Kladuše. Apelirala je na sve učesnike Javne rasprave da između ostalog traže da budžet ima razvojni karakter koji će osigurati ostvarenje novih investicija, a to znači nova radna mjesta i zapošljavanje, te da na samo takav način se može izići iz krize.

 

Općinski načelnik: Kratko se osvrnuo na izlaganje predsjedavajuće vijeća, te je između ostalog kazao da općinska administracija uključujući i njega, sve pomoćnike i radnike stoje na raspolaganju 24 sada svima, za rad ali ne i za priču.

 

 1. Husnija Kudić,prof – prijedlog ispred poljoprivrednih proizvođača:

            – Da grant za poljoprivredu, tj. subvenciranje poljoprivredne proizvodnje treba da iznosi 250.000 KM. Obezbijediti to na način da treba predvidjeti u Odluci o izvršenju budžeta stav u kome će učešće u izradi programa raspodjele tih sredstava imati i predstavnici Udruženja sa Službom.

            – Da grant za uređenje vodotokova rijeka koji je predviđen sa 60.000 KM, poveća na 120.000 KM (prije svega se misli na Kvrkulju, Grabarsku i Kladušnicu).

            – Prostor uštede bi bili jubilarna i preostala davanja po osnovu zaposlenika u Organu uprave, preispitivanjem programa obezbijeđenja zgrade, rekonstrukcija zgrade Općine, smanjiti  kod ugovorene i druge posebne usluge u dijelu koji se odnose na fiksno vezane ugovore, a posebne uštede na nespomenute i druge troškove preraspodijeliti na 30.000 KM. Uvećati prihode za 50.000 KM u smislu da bi se obezbijedilo učešće ovih predloženih sredstava u budžetu.

Obrazloženje: Da je ovo integralan stav ispred koordinacije poljoprivrednog Udruženja, a svi ostali pojedinačni poljoprivredni proizvođači vjerovatno imaju svoj stav koji će i iznijeti.

 

 1. Predstavnik građevinskog odbora Begluk (grupa građana), vezano za put Polje – Ćurića Brod – Vidovska:

            – Da su im neophodna sredstva za dionicu puta dužine 5,700 km, od kojih su izgrađena 2 km, s tim da je ostalo još da se napravi u dužini od 1,500 metara.

Obrazloženje: Smatra da se kroz budžet ne trebaju praviti privatne firme, da je svoju sam izgradio, platio porez itd. Da se ovdje ne treba razgovarati o „AS-Agrofenix“ d.o.o. Velika Kladuša, već o „Agrokomercu“ d.d. Da se ne živi od zamišljenog već od konkretnog.

 

 1. Enver Bajrektarević,prof. – prijedlog ispred NK „Krajišnik“:

            – Da se ugradi grant u budžetu Općine za 2015. godinu za NK „Krajišnik“ Velika Kladuša u iznosu od 30.000,00 KM. Ista sredstva bi se obezbijedila tako da se skinu sa koda 615311 kapitalni grant za infrakstrukturu i prebace na kod 614311grant za NK „Krajišnik“  koji bi iznosio 30.000,00 KM.

Obrazloženje: Da su tražena sredstva neophodna zbog veoma teške situacije u NK „Krajišnik“, finansiranja operativnih troškova Kluba.

 

 1. Enis Brkić, građanin – prijedlozi za uštede u budžetu:
 • Ekonomski kod 611226 jubilarne nagrade, prijedlog je ukinuti ovu stavku
 • Ekonomski kod 613100 dnevnice i putni troškovi, prijedlog ukinuti stavku ili vozila koristiti u službene svrhe.
 • Ekonomski kod 613500 izdaci za usluge prevoza i gorivo, prijedlog smanjiti ovu stavku za 50% (da se službeni automobili koriste u službene svrhe)
 • Ekonomski kod 613523 registracija vozila, želi pojašnjenje ove stavke jer smatra da je ova cifra prevelika za registraciju općinskih vozila, jer prema njegovom saznanju općina ima 5 vozila
 • Ekonomski kod 613914 osiguranje vozila, traži pojašnjenje istog
 • Ekonomski kod 613418 auto gume, traži pojašnjenje istog
 • Ekonomski kod 613611 zakup prostora, traži pojašnjenje istog
 • Ekonomski kod 613700 izdaci za tekuće održavanje, traži pojašnjenje istog koda
 • Ekonomski kod 613914 usluge reprezentacije, prijedlog da se ukine stavka ili smanjenje za 80%
 • Ekonomski kod 613973 izdaci za volonterski rad, traži pojašnjenje istog
 • Ekonomski kod 613975 paušali vijećnika, prijedlog potpuno ukidanje stavke
 • Ekonomski kod 614311 Općinska izborna komisija, traži pojašnjenje
 • Ekonomski kod 614311 Kladuški teferič, traži pojašnjenje
 • Ekonomski kod 614323 klubovi vijećnika, potpuno ukidanje stavke
 • Ekonomski kod 615311 ekspoprijacija za Tržni centar, pojašnjenje stavke
 • Ekonomski kod 614425 kod za JKUP „Komunalije“, traži pojašnjenje stavke

 

 1. Rizvić Redžo ispred MZ Podzvizd-prijedlog vezan za izgradnju i asvaltiranje dionice puta Trnovi – Klupe

            – Da je 2007. godine potpisan Ugovor za projekat asvaltiranja dijela ovog puta, ali kako do danas nije ništa odrađeno po tom pitanju smatra da bi ovo trebao biti prioritet, te da bi se ovaj dio puta trebao ugraditi u infrastrukturni dio budžeta. Dužina puta je 2355 metara, cijena radova je iznosila 255.000,00 KM,  građani su ispoštovali svoj dio sufinansiranja.

 

 1. Đogić Amir, ispred laburističke stranke BiH – prijedlog za finansiranje i izgradnju poduzetničke zone „Šumatačke luke“,tj. otvaranje novih radnih mjesta, ulaganje u poljoprivredu idr.

            – Iznio je svoje o neslaganju sa načinom budžetiranja kako je to rađeno i kako se radi i danas u Organu Općine velika Kladuša, i ponudio prijedloge za budžet za 2015. godinu:

            Prihodi:          

– Da se izvori prihoda ponuđenog Nacrta budžeta za 2015. godinu uvećaju za 400.000,00 KM, konkretno, grant 722433 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta da se uveća za 300.000,00 KM pored planiranih 170.000,00 KM te da ukupno iznosi 470.000,00 KM.

            – Da se grant 722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta poveća za 100.000,00 KM, tako da pored planiranih sredstava ukupno iznosi 225.000,00 KM. Dodaje da uporište za povećavanje ovih stavki nalazi u velikom broju podnešenih a neriješenih predmeta Službe za građenje, tj. izdavanju urbanističkih i građevinskih dozvola i poboljšanjem organizacije i rda u izdavanju rješenje za korištenje građevinskog zemljišta

            Rashodi:

– Da grant za mjesne zajednice 614116, koji je ponuđen u iznosu od 30.000,00 KM, uveća za 170.000,00 KM, tako da iznosi 200.000,00. Namirenje ovih sredstava bi se dobilo  preraspodjelom sa granta 614819 Tekuće održavanje lokalnih puteva u iznosu od 80.000,00 KM, a razliku od preostalih 90.000,00 KM namiriti preraspodjelom granta 614423 Zimsko održavanje puteva.

            -Da se grant za poljoprivredu 614311, koji je ponuđen u iznosu od 100.000,00 KM uveća za 200.000,00 KM tako da isti iznosi 300.000,00 KM. Namirenje ovih sredstava bi se dobilo preraspodjelom koda 722433 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od 200.000,00 KM.

            – Da se grant 615311 Izmjena prostorno, planske dokumentacije, koji je ponuđen u iznosu od 50.000,00 KM poveća za 100.000,00 KM, te da ukupno iznosi 150.000,00 KM. Namirenje ovih sredstava bi se dobili iz uvećanih prihoda koda 722433-Naknada za uređenje građevinskog zemljišta.

            – Da se grant 615311 Inicijalna sredstva za izgradnju poduzetničke zone „Šumatačke luke“ planira u iznosu od 100.000,00 KM, a potrebna sredstva namiriti iz planiranih povećanja prihoda sa koda 722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta.

            – Da se kod 615311 ekspoprijacija Tržni centar Velika Kladuša planiran sa 400.000,00 KM zadrže u istom iznosu ali da se preusmjere za ekspoprijaciju zemljišta u poduzetničkoj zoni Šumatačke luke.

            – Da grant 615311 kapitalni grant za infrekstrukturu koji je predviđen ovim Nacrtom budžeta u iznosu od 1.643.000,00 ostane u iznosu kako je i predviđen, ali da se obrazloži koji su projekti u pitanju.

 

 1. Enis Kantarević, član građevinskog odbora – prijedlog za rekonstrukciju, modernizaciju puta Marjanovac-Mašića korito-Ćufurovići

-Da se obezbijede sredstva u budžetu za 2015. godinu za rekonstrukciju i morernizaciju puta Marjanovac-Mašića korito-Ćufurovići

Obrazloženje: Istakao je da je 2008. godine građevinski odbor pokrenuo inicijativu za rekonstrukciju ovog punog pravca dužine 2.300,00 metara, a širine kolovoza pripremljene za asvaltiranje je 4 metra. Putni pravac pripada MZ Mala Kladuša. Da je 2010. godine građevinski odbor uradio sve zemljane radove i u iste uložio 47.374,00 KM. Da je građevinski odbor u završnoj fazi kad je u pitanju projektna dokumentacija. Da je u septembru 2012. godine građevinski odbor sa Općinom potpisao i protokol o rekonstrukciji i modernizaciji ovog putnog pravca.

 

 1. Edina Čović, predstavnik Vijeća mladih Velika Kladuša-prijedlog za uvrštavanje u budžet Općine

            – Da se u budžet Općine Velika Kladuša, a kao posebna nova budžetska stavka uvrsti Vijeće mladih Općine Velika Kladuša u iznosu od 3.500,00 KM

Obrazloženje: Da su tražena sredstva neophodna zbog veoma teške situacije u Udruženju, te da bi ista služila za  finansiranja operativnih troškova Vijeća mladih.

 

 1. Fikret Miljković građanin Trnova-prijedlog za uvrštavanje sredstava u budžet za ulaganje MZ Velika Kladuša, tačnije Trnove

            – Da se u budžet Općine za 2015. godinu uvrste sredstva za sanaciju i modernizaciju tri  putna pravca u Trnovima

Obrazloženje: U svom izlaganju navodi da su putni pravci u Trnovima neuslovni za odvijanje saobraćaja, te da trebaju hitnu sanaciju, da je budžet svih građana te da ne treba da se s njim izgrađuju privatne firme kao što je „AS-Agrofeniks“.

 

 1. Umija Pajazetović, ispred udruženja djece i mladih sa posebnim potrebama „I mi postojimo“ Velika Kladuša-prijedlog za sufinansiranje u kupovini kuće za potrebe Udruženja.

            – Da se u budžet Općine za 2015. godinu uvrsti nova stavka za sufinansiranje i kupovinu kuće za potrebe Udruženja „I mi postojimo“ u iznosu od 30.000,00 KM.

Obrazloženje: Prostor potreban da bi Udruženje moglo realizirati sve aktivnosti u radu sa članovima udruženja, a koji se tiču edukativnih, kreativnih radionica, terapiskih seansi i raznih drugih oblika pomoći. Za kupovinu kuće treba izdvojiti sredstva od 110.000,00 KM mada je ističe nešto sredstava već prikupljeno. Pozvala je sve građane da dođu u posjet i pomognu Udruženju.

 

 1. Emina, ispred volontera i roditelja Udruženja „I mi postojimo“-daje podršku Udruženju

 

 1. Gračanin Ismet, građanin Velike Kladuše, tačnije Zagrada- prijedlog uvrštavanje u budžet Općine rekonstrukciju puta Zagrad – Slijepa ulica

            – Da se u budžetu Općine za 2015. godinu uvrste sredstva za rekonstrukciju puta Zagrad-Slijepa ulica, te puta Dubrave i Slunjska ulica na kom je napravljena podloga 2011. godine.

Obrazloženje: Put je propao i neophodno ga je popravljati. Ističe da ga je u popravak istog uložio već 3.000,00 KM, te da JKUP „Komunalije“ d.o.o. prave najveću štetu na tom dijelu puta.

 

 1. Sead Husić ispred MZ Čaglica- prijedlog uvrštavanje u budžet Općine rekonstrukciju i modernizacije dva puta i to putni pravac Čaglica – Husići i Šemsino brdo-Luke

            – Da se u budžetu Općine za 2015. godinu uvrste sredstva za rekonstrukciju  dva putna pravca i to Čaglica-Husići dužine 400 metara, a drugi Šemsino brdo-Luke dužine 960 metara.

Obrazloženje: Navodi da su za iste putne pravce potpisani Protokoli 2010. godine sa Općinom i Anex protokola 2012. godine. Da su građani ispoštovali svoj dio obaveza priprema podloge, položeni su ivičnjaci.

 

 1. Rasim Redžić ispred Udruženja „Penzionera“ Općine Velika Kladuša – prijedlog za uvrštavanje u budžet za 2015. godinu sredstva za financijsku pomoć Udruženju

            – Da se kroz budžet Općine za 2015. godinu planiraju sredstva u iznosu od 5.000,00 KM kao financijska pomoć Udruženju penzionera za ukop i opremanje umrlih penzionera.

Obrazloženje: Da je ovakva pomoć više nego potrebna kada se zna da Udruženje broji ukupno 1765 članova, od čega  80% njih prima minimalnu penziju u iznosu od 326,00 KM.

 

 1. Adnana Rizvić-Grahović ispred MZ Polje – prijedlog za uvrštavanje u budžet Općine za 2015. godinu izgradnju puteva u MZ Polje.

-Da se u kapitalni grant infrastrukture na ekonomskom kod 615311 uvrste svi putevi koji imaju potpisan protokol iz ranijeg perioda u koje spadaju i putevi Dabravine-Zelen gaj-Gornje Polje i putni pravac Transport-Farma Nepeke.

 

18.Dolić Muhamed, član građevinskog odbora MZ Mala Kladuša – prijedlog da se u budžet Općine za 2015. godinu kao prioritet stave i sredstva za put Barake-Šanac-Kitići

            -Da se kroz budžet Općine za 2015. godinu planiraju sredstva za putni pravac Barake-Šanac-Kitići.Isti je dužine 2.200 metara, a vrijednost projekta 362 000 KM od čega je već 50%  isfinansirano od strane Općine i od strane građana.

 

 

 1. Zemina Hušidić, direktorica OŠ „Podzvizd“ – prijedlog za uvrštavanje u budžet Općine za 2015. godinu sredstava za podmirivanje troškova za izradu projektne dokumentacije

            – Da se kroz budžet za 2015. godinu izdvoje sredstva u iznosu od 20.000,00 KM  u svrhu podmirivanja troškova izrade projektne dokumentacije i dobijanja građevinske dozvole za izgradnju Sportske dvorane za OŠ „Podzvizd“ Podzvizd. Ista sredstva da se uzmu sa koda 614320 grant za škole.

Obrazloženje: Da se došlo u situaciju kada treba projektna dokumentacija za Dvoranu, da se ne može nigdje aplicirati za pomoć u sredstvima za izgradnju iste bez gotove projektne dokumentacije, tj. građevinske dozvole. Dodaje da imaju idejni projekat, imaju skoro gotovu urbanističku suglasnost te su im potrebna sredstva za građevinsku dozvolu.

 

 1. Mirsad Rahmanović građanin Velike Kladuše, podružnica Zagrad, ispred građevinskog odbora ulice II muslimanske brigade – prijedlog za uvrštavanje asvaltiranja iste u budžet za 2015. godinu

            – Da Ulica II muslimanske brigade, dužine 450 metara se uvrsti u budžet za 2015. godinu za asvaltiranje. Potrebna sredstva bi iznosila 48.000,00 KM

Obrazloženje: Da je potpisan Ugovor  prije 3 godine o izgradnji iste. Izvođač radova „Sitni kamen“ je izvodio radove, postavljeni su i ivičnjaci. Ulica posjeduje svu dokumentaciju.

 

 1. Amir Purić, građanin Velike Kladuše

            -U svom izlaganju je naveo da Nacrt budžeta za 2015. godinu nije razvojni, jer se preko 60% sredstava troši na plate budžetskih korisnika i materijal. Smatra da treba veći dio sredstava prebaciti sa granta za finansiranje zaposlenika Organa uprave i materijalne troškove u razvojne projekte, te je ponudio prijedloge za isto:

 1. Ukidanje ili maksimalno smanjenje granta za parlamentarne političke partije, odnosno klubove vijećnika. (obrazloženje)
 2. Smanjenje izdvajanja za općinske vijećnike za 50% (obrazloženje)
 3. Smanjenje plaća izabranih dužnosnika  u Jedinstvenom organu uprave –smanjiti kojeficijente istim (obrazloženje)
 4. Smanjiti plaće uposlenih u Jedinstvenom organu uprave, Centru za socijalni rad, Centru za kulturu i Općinskom pravobranilaštvu – smanjiti osnovicu istima za 10 % (obrazloženje)

Na kraju dodaje da kada bi se provele ovakve mjere štednje kroz ova četiri prijedloga uštedilo bi se oko 450.000,00 – 500.000,00 KM koji bi se mogli uvrstiti u kapitalne projekte.

 

 1. Aladin Ćerimović građanin Velike Kladuše

            – U svojoj diskusiji navodi da Općinski načelnik nije izvršio svoje obećanje dato kroz izbornu kampanju, a to je da će razvijati Općinu Velika Kladuša, da će zapošljavati mlade, da će pomoći poduzetnicima, udruženjima i svim ugroženim. Postavio je pitanje kreditnog zaduženja koje se planira a koje je isključivo namjenjeno za komunalnu infrakstrukturu, te sredstava za finansiranje ZKP-a, zimsko održavanje puteva, sredstva za finansiranje održavanja lokalnih puteva i sredstva za finansiranje općinske deponije. Takođe je postavio pitanje da li Centar za kulturu ima svu potrebnu dokumentaciju za gradnju (urbanističku suglasnost i građevinsku dozvolu)

 

 1. Ragib Cinac, predsjednik MZ Zborište – prijedlog preuzimanja obaveza iz ranijeg perioda.

            – Da se kroz budžet za 2015. godinu pokušaju pronaći sredstva za sanaciju i rješavanje problema u OŠ Ravnice za koju je Općina obavezala se da će riješiti urbanističku i građevinsku suglasnost, problem OŠ Stabandža koja je srušena i neuslovna, rješavanje vodovoda (Stabandža), riješavanje  dionice puta Ljubijankići-Isakovići u dužini od 1100 metara. Traži sredstva u iznosu od 15.000, 00 KM za adaptiranje objekta škole i 20.000,00 KM za nasipanje puteva u MZ Zborište

 

 1. Osmanagić Muhamed, građanin Velike Kladuše – prijedlog za odbijanje Nacrta budžeta za 2015. godinu

            – Ističe da nisu ispunjeni uslovi za provođenje ove Javne rasprave između ostalog iz razloga što su podaci poredani u tabelama Nacrta neupotrebljivi, jer se iz njih ne vidi nikakav plan niti prihoda niti rashoda. Smatra da budžet Općine treba da bude 30.000.000 KM a ne 11.000.000,00 KM kako se predlaže. Na kraju apelira na Općinsko vijeće da ne usvoji prijedlog Budžeta za 2015. godinu bez temeljite dorade.

 

 1. Asmira Velić vijećnica Općinskog vijeća – prijedlog za uvrštavanje u budžet za 2015. godinu za asfaltiranje tri putna pravca.

            – Da se u budžet za 2015. godinu uvrste rješavanje tri putna pravca koji su ugovori potpisani 2011. godini, a to su Behrići-Todorovo-Ibričići, Tabačko Selo-Redžići i Ponjevići-Dizdarevići.

– Pročitala prijedlog građanina koji traži da se u budžet za 2015. godinu uvrsti grant od 30.000,00 KM za djecu Velike Kladuše koja su bez jednog ili oba roditelja ili su oba roditelja nezaposlena kako bi im obezbijedili sendviče (topli obrok) kako bi mogli kvalitetno pratiti nastavu.

– Na kraju je pitala da li će se na uvid dobiti zapisnik sa ove Javne rasprave.

 

 1. Hajrudin Muhamedagić predstavnik Crvenog križa – prijedlog za grant u budžetu 2015. godinu za Crveni križ

            – Da se u budžetu za 2015. godinu doda novi grant  u iznosu od 24.000,00 KM za  finansiranje rada Crvenog križa.Sredstva za tu namjenu bi se našla tako što bi se topli obrok u Jedinstvenom organu uprave planirao u iznosu od 5 KM, te da se naknade članovima upravnih odbora smanji na iznose iz 2014. godine

 

 1. Mirvet Beganović poslanik u Skupštini USK-a – prijedlozi i sugestije na Nacrt budžeta za2015. godinu

            – Ističe da se kroz budžet treba zadovoljiti i socijalni i razvojni aspekt, jer bez razvoja, ekonomije i zapošljavanja nema niti punjenja budžeta. Da Općina Velika Kladuša treba da stvara ambijent za investitore. Da svi projekti koji će se naći u Prijedlogu budžeta za 2015. godinu moraju imati i projektnu dokumentaciju. Predlaže da se u budžetu za 2015. godinu ugradi fond za izdgradnju projektne dokumentacije svih projekata koji su od značaja za Općinu Velika Kladuša. Da u budžetu treba imati stavka koja će pomoći ulagačima koji žele da ulažu u privredu i zapošljavanje u Općinu Velika Kladuša. Na kraju je istakao da se ovaj budžet treba uskladiti sa Strategijom razvoja Općine Velika Kladuiša, da se vidi koji su prioriteti, šta je definisano Strategijom, koji su to projekti i kapitalne investicije koje su prioritetne, te da se napokon stvori ambijent za zapošljavanje i izgrađivanje za dobrobih svih građana naše Općine.

 

 1. Hasan Nuhanović ispred MZ Tod. Slapnica – prijedlog za uvrštavanje u budžet puta (nije navedeno)

            – Da se radi o putnom pravcu koji je počet raditi 2012. godine, da je urađeno 665 metara puta, a ostalo je još 2500 metara. Da postoji sva potrebna dokumentacija.

 

 

 

 1. Rifet Ponjević, ispred dva građevinska odbora – prijedlog uvraštavanje u budžet za 2015. godinu sredstava za asvaltiranja dva putna pravca.

            – Da se u budžet za 2015. godinu planiraju sredstva za asvaltiranje putnog pravaca  Čagloca – Ponjevići, dužine 915 metara, širina bi bila 4 metra. Učešće Općine u ovome projektu bi bilo negdje oko 90.000,00 KM, a učešće mještana oko 33.000,00 KM

            – Da se u budžet za 2015. godinu planiraju sredstva za asvaltiranje gradske ulice i dijela dvije gradske ulice u naselju Zagrad. Radi se o ulici Dubrave dužine 1420 metara, širina kolovoza bi bila 4 metra kako je i ugovoreno 2012. godine sa Općinom. Imaju potpisani protokoli. Sredstva potrebna od Općine bi iznosila od oko 200.000,00 KM. Dijelovi drugih dviju ulica se naslanjaju na navedenu ulicu, tj. dio Ulice Ahmeta Fetahagića dužinom 360 metara, širina 4 metra, sredstva od Općine za asvaltiranje ovog dijela Ulice bi iznosila oko 40.000,00 KM, a građani su uložili dio sredstava 50%. Također tu je i dio Slunjske Ulice.

 

 1. Muharem, ispred građana Velika Kladuša, zaseok Nepeke – prijedlog uvraštavanje u budžet za 2015. godinu sredstava za asvaltiranja putnog pravca.

            – Da je potpisan protokol za rekonstrukciju i modernizaciju puta Tuk-Nepeke-Ćurića Brod. Da su obezbijeđena sredstva za izgradnju donjeg sloja za što su sredstva već uplaćena, riješeni su imovinsko pravni odnosi, pribavljena je sva potrebna dokumentacija, potrebne saglasnosti, izvršeno ispitivanje terena, obezbijedili nadzor nad radovima. Da je potrebno da Općina izvrši svoj dio obaveze tj. asvaltiranje pripremite podloge navedenog putnog pravca.

 

 1. Muharem Ćerimović vijećnik Općinskog vijeća – prijedlog povećanje granta za poljoprivredu

            – Predlaže da grantza poljoprivredu u budžetu Općine Velika Kladuša za 2015. godinu umjesto predviđenih 100.000,00 KM iznosi 300.000,00 KM.

Obrazloženje: Da je poljoprivreda strateška grana Općine, te da se u istu ne ulaže dovoljno sredstava za podršku poljoprivrednicima.

 

 1. Alija Pozderac, građanin – prijedlog obezbijeđenje sredstava za izgradnju poslovne zone „Šumatac“

            – Da se u budžet za 2015. godinu obezbijede sredstva za  izgradnju poslovne zone „Šumatačke luke“. Da treba ulagati u znanje, mlade ljude, tj. kadrove. Pozvao načelnika i saradnike u posjet njegovoj Općini.

 

 1. Esad Šabić ispred MZ Šumatac – prijedlog uvraštavanje u budžet za 2015. godinu sredstava za modernizaciju putnog pravca Donja Lučka-Šabići.

            – Da se u budžet Općine uvrste infrastrukturna sredstva za modernizaciju putnog pravca Donja Lučka-Šabići. Put se radi već desetak godina a do sada je urađen samo most.

 

 1. Asim Karajić ispred MZ Polje – prijedlog uvraštavanje u budžet za 2015. godinu sredstava za asvaltiranje putnog pravca Dabravine-Polje.

            – Da pomenuti putni pravac stoji na listi čekanja od 2009. godine. Put je pripremljen, ima svu potrebnu dokumentaciju.

 

 1. Boris Morsan,prof.

            U svojoj diskusiji je istakao da je jedan od projektanata dviju tvornica u Šumatcu. Da rad na projektu tvornica traje nešto više od godinu dana i da je dobivena lokacijska dozvola.

 

 1. Kantarević Rasim građanin – primjedbe i sugestije na Nacrt budžeta za 2015. godinu

            – Iznosi svoju primjedbu na samu koncepciju budžeta iz razloga što smatra da je u budžetu 2015. godinu više zastupljena socijalna kategorija od razvojne. Smatra da ovakav budžet ne nudi nikakva rješenja za boljitak. Da se treba povećati grant za mjesne zajednice za 170.000,00 KM tako da bi isti iznosio 200.000,00 KM, da bi se na taj način dalo više mogućnosti MZ-a da postanu kreatori, nosioci i servis građanima u MZ-i. Ista sredstva bi se dobila preraspodjelom sredstava sa kodova 614819 Tekući grant za održavanje lokalnih puteva i koda  614423 Zimsko održavanje puteva.

 

 1. Delić Šerif, građanin Velike Kladuše – prijedlog i sugestije na Nacrt budžeta za 2015. godinu

            – U svom izlaganju predložio je Vijeću, Općinskom načelniku i stručnom timu da unazad 10 godina evidentira i pripremi kratku analizu šta je to dovelo Općinu u ovakvu situaciju do deficita u kojem se nalazi budžet Općina. Mišljenja je da budžet treba biti razvojni.

 

 1. Ismet Abdić, mještanin MZ Zborište, podružnica Stabandža – prijedlozi za obezbijeđenje sredstava u budžetu za MZ-e

            – Da se u budžetu za 2015. godinu obezbijede sredstva u iznosu od 100.000,00 KM za mjesne zajednice iz razloga da se napravi kompletna projektna dokumentacija za MZ-e, tj. puteve, vodovode itd. Da se počne sa rješavanjem postojećih problema, ulaganju u poljoprivredu, zapošljavanju mladi ljudi itd. Postavio je pitanje projektne dokumentacije za Dom kulture u Velikoj Kladuši. Na kraju potencirao je problem područne škole Stabandža.

 

 1. Elvira Abdić-Jelenović, predsjednica laburističke stranke BiH

            – U svom izlaganju pored ostalog navodi definiciju Javne rasprave. Da se Javna rasprava održava kako bi se došlo do boljeg rješenja problema. Smatra da bi nositelji Javne rasprave trebali biti Općinsko vijeće ili radna tijela Vijeća, tačnije Komisija za budžet. Nadalje ističe da su učesnici Javne rasprave tačnije Đogić Amir, Kantarević Rasim, Pozderac Alija i Muharem Ćerimović rekli dosta toga te da nema potrebu se ponavljati ali da je grant za poljoprivredu jako bitan i još bitnije je rad Službe za poljoprivredu zbog koje kako kaže mnogi poljoprivrednici ne dobiju sredstva koja im pripadaju sa bilo kojeg nivoa vlasti, te da se i taj problem treba riješiti. Spomenula je i izmjenu prostorno-planske dokumentacije, te da su sredstva za ovu namjenu važna zbog projekata kako bi se dobila sredstva za realizaciju istih. Da je važno da prođe stavka da sredstva za ekspoprijaciju Tržnog centra pređu u Poduzerničku zonu, da bi imali start za povlačenje sredstava sa viši nivoa vlasti u razvoj naše Općine.

 

 1. Sulejman Muhamedagić, predsjednig Udruženja Antifašista i boraca NOR-a-prijedlog uvrštavanje u budžet finansiranje Udruženja

            – U kratkim crtama iznio je Program rada Udruženja, te potrebu da bi u budžetu za 2015. godinu trebala se izdvojiti sredstva za rad ovog Udruženja kako bi moglo nastaviti sa svojim aktivnostima.

 

Općinski načelnik zaključio je Javnu raspravu po Nacrtu budžeta Općine Velika Kladuša za 2015. godinu uz zahvalu učesnicima.

 

 

Velika Kladuša, 26.01.2015. godine                                                          

Zapisnik sačinila

Mirsada Omanović

PREUZMI ZAPISNIK U PDF FORMATU: Javna_ rasprava_ budzet_2015