Z A K L J U Č A K o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta Budžeta Općine Velika Kladuša za 2015. godinu

Na osnovu člana 96. Poslovnika Općinskog vijeća općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11), Općinsko vijeće Velika Kladuša, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 30.12.2014. godine, donijelo je

  

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta Budžeta

 Općine Velika Kladuša za 2015. godinu

 

I

Prihvata se Nacrt Budžeta Općine Velika Kladuša za 2015. godinu (u daljem teksu: Nacrt Budžeta)

 

II

Nacrt Budžeta, stavit će se na javni uvid u prostorijama Općine Velika Kladuša – Šalter sala, dana 31.12.2014. godine u vremenu od 8,00-14,00 sati, objavom na web stranici Općine Velika Kladuša (www.velikakladusa.gov.ba), te objavom obavijesti kod JP Radio stanica Velika Kladuša.

 

III

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta održat će se dana 26.01.2015. godine u vijećnici Općine Velika Kladuša s početkom u 11,00 sati.

 

            Javnu raspravu provest će Radna grupa u sastavu:

             – Općinski načelnik

            – predstavnici Službe za finansije.

 

IV

Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt Budžeta, mogu se iznijeti usmeno u toku trajanja javne rasprave Radnoj grupi iz tačke III ovog Zaključka ili u pismenoj formi putem Službe za finansije i računovodstvo od 19.01.2015. godine do 23.01.2015.godine.

 

V

Predlagač će uzimajući u obzir dostavljene primjedbe, prijedloge i sugestije, te primjedbe iznesene u toku javne rasprave o Nacrtu Budžeta, utvrditi Prijedlog Budžeta Općine Velika Kladuša za 2015. godinu i podnijeti ga Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje.

VI

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku Općine Velika Kladuša.

OPĆINA VELIKA KLADUŠA

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-473/14

Velika Kladuša, 30.12.2014. godine

PREDSJEDAVAJUĆA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Edina Abdić Pleho

 Prilog: Nacrt budžeta 2015