UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE

Udruženje je osnovano 26.10.2005. godine. Udruženje je vanstranačka, otvorena i dobrovoljna organizacija. Djelatnost Udruženja je socijalno-humanitarna. Po svom karakteru Udruženje je organizacija osoba sa tjelesnim invaliditetom. Osnovni ciljevi Udruženja su: evidentiranje i utvrđivanje socio-ekonomskog položaja članstva; zaštita životnog standarda, promovisanje potreba i iniciranje aktivnosti na postizanju adekvatne medicinske zaštite i rehabilitacija, borba za antidiskriminatorno zdravstvo koje svim osobama sa invaliditetom priznaje jednaka osnovna prava i potrebe-dosljedna implementacija konstituisanih prava članstva, stvaranje uslova za profesionalnu rehabilitaciju, radno osposobljavanje kroz edukaciju i zapošljavanje.

 

Naziv Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Velika Kladuša
Skraćeni naziv UPODP Velika Kladuša
Kategorija NVO Socijalna zaštita i ljudska prava
ID broj 4263446890005
Grad Velika Kladuša
Adresa Ul. Ahmeta Fetahagića br. 8
Osoba za kontakt Hodžić Elvis
Telefon 037/772-913
Mobitel 061/590-290
Fax
E-mail paraplegicari.kladusa@gmail.com
Internet adresa
Odgovorna osoba Hodžić Elvis