Saziv sjednice Kolegija Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša, za dan 21.05.2014. godine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-sanski kanton

OPĆINA VELIKA KLADUŠA

Općinsko vijeće

 

 

Broj: 01-05-160/14

Velika Kladuša, 16.05.2014. godine

 


            Na osnovu člana 19. stav 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11) i člana 8. Uputstva o radu Kolegija Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“,          broj: 2/13)  

 

S A Z I V A M


Sjednicu Kolegija Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša, za dan 21.05.2014. godine (srijeda) koja će se održati u Uredu predsjedavajuće Općinskog vijeća, sa početkom rada u 15.30 sati.

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D n e v n i   r e d

 

  1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa XXII sjednice Kolegija Općinskog vijeća,
  2. Utvrđivanje dnevnog reda i termina održavanja XIX redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša i
  3. Tekuća pitanja.

 

 

O SAZIVU SE OBAVJEŠTAVA:

____________________________

 

 

PREDSJEDAVAJUĆA

OPĆINSKOG VIJEĆA                                            

  Edina Abdić


 

 

P R E G L E D

materijala za XIX sjednicu Općinskog vijeća

Općine Velika Kladuša

 

1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (Gornja Vidovska 2)

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (Donja Vivovska 2)

3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Velika Kladuša za period 2001-2020. godine

4. Prijedlog Odluke o privremenom zauzimanju i korištenju javnih površina u gradu i naseljima Općine Velika Kladuša

5. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu priključenja građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture

6. Prijedlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Medžlisu islamske zajednice Velika Kladuša za izgradnju spomen obilježja

8. Prijedlog Programa kulturno-umjetničke manifestacije „KDK 2014“ od 01.06 – 27.062014. godine

9. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2013. godinu

10. Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u Općinskom organu uprave Općine Velika Kladuša u 2013. godini

11. Program rada JU Centra ka kulturu i obrazovanje „Zuhdija Žalić“ Velika Kladuša za 2014. godinu

12. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2013. godinu JU Centra ka kulturu i obrazovanje „Zuhdija Žalić“ Velika Kladuša

13. Informacija o stanju u oblasti privrede na području Općine Velika Kladuša u 2013. godini

14. Informacija o provođenju Odluke o postupku i uslovima legalizacije bespravno izgrađenih građevina na području Općine Velika Kladuša u 2013. godini

15. Informacija o stanju javne sigurnosti na području Općine Velika Kladuša za 2013. godinu

16. Informacija o zdravstvenoj zaštiti za 2013. godinu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša

17. Informacija o civilnim žrtvama rata JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša