Nadležnosti Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je predstavnički organ građana i organ lokalne samouprave Općine Velika Kladuša, izabaran demokratskim putem, na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na način i po postupku određenom zakonom.

Općinsko vijeće broji 28 vijećnika.

Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine Velika Kladuša.

Općinsko vijeće se konstituira izborom predsjedavajuće/-g i zamjenika predsjedavajuće/-g Općinskog vijeća, na prvoj sjednici na kojoj je prisutna većina izabranih općinskih vijećnika.

Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti:

 • Priprema i donosi Statut Općine, dvotrećinskom većinom glasova;
 • Donosi budžet Općine, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta, kao i odluku o privremenom financiranju, u skladu sa zakonom;
 • Donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući i zoniranje;
 • Donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine, u skladu sa zakonom;
 • Donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;
 • Donosi odluke o zaduživanju Općine;
 • Donosi programe o uređenju građevinskog zemljišta;
 • Donosi plan korištenja javnih površina;
 • Donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave, odnosno o mreži i organizaciji mjesnih zajednica i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta;
 • Donosi odluke o članstvu Općine u organizaciji općina i gradova i o udruživanju u savez i organizacije;
 • Donosi odluke o proglašenju praznika Općine;
 • Donosi odluke o nagradama i priznanjima Općine;
 • Bira i razrješava predsjedavajuću/-eg i zamjenika predsjedavajuće/-g Općinskog vijeća;
 • Donosi odluku o prihvaćanju incijative za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika i provodi postupak;
 • Osniva radna tijela Općinskog vijeća, te bira i razrješava njihove članove;
 • Imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama;
 • Donosi poslovnik o svom radu;
 • Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Rad Općinskog vijeća je javan. Izuzetno, Općinsko vijeće može odlučiti da određena pitanja razmatra bez prisustva javnosti.