Nazad na početnu

Vijećnici Općinskog vijeća

Općinski vijećnik stiče pravo i dužnost vijećnika dodjelom mandata od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i potpisivanjem izjave o prihvatanju mandata.

Vijećnici preuzimaju dužnost davanjem svečane izjave na konstituirajućoj sjednici Vijeća. Svaki vijećnik potpisuje tekst izjave i predaje ga licu koje predsjedava sjednicom Vijeća, čime stiče prava i dužnosti vijećnika.

Vijećnici svoju dužnost obavljaju volonterski.

Vijećnici, u skladu sa odlukom Vijeća imaju pravo na naknadu za angažovanje u Općinskom vijeću (vijećnički paušal) i pokriće troškova koji su nastali u vezi sa radom u Vijeću.

 

Prava i dužnosti:

Vijećnik ima pravo i dužnost:

 • Da prisustvuje sjednici Vijeća i radnog tijela Vijeća čiji je član i da učestvuje u njihovom radu i odlučivanju,
 • Da prisustvuje sjednici radnog tijela čiji nije član, ali bez prava odlučivanja,
 • Da pokreće incijative za razmatranje i rješavanje svih pitanja od interesa građana i predlaže donošenje akata iz nadležnosti Vijeća,
 • Da pokreće incijative i daje prijedloge za unapređenje rada Vijeća i radnih tijela,
 • Da pokreće raspravu o provođenju utvrđene politike, izvršavanju zakona, drugih propisa i općih akata i predlaže mjere za sprovođenje politike i izvršavanje akata,
 • Da predlaže raspravu o pitanjima koja se odnose na rad Općinskog načelnika, općinskih službi i radnih tijela Vijeća,
 • Da izvršava zadatke koje mu, u okviru svog djelokruga povjeri Vijeće ili Radno tijelo čiji je član,
 • Da postavlja pitanja, zahtjeva objašnjenja i traži obavještenja od Općinskog načelnika, općinske uprave i drugih organa i institucija koja vrše javna ovlaštenja,
 • Da učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u Vijeću, putem zborova građana, odnosno drugih skupova na kojima učestvuje u funkciji vijećnika,
 • Da u obavljanju funkcije vijećnika može koristiti stručnu pomoć Stručne službe Vijeća i drugih službi Jedinstvenog organa uprave Općine Velika Kladuša,
 • Da sudjeluje u pripremi Programa rada Vijeća,
 • Da pokreće i druga pitanja iz nadležnosti Vijeća.

Vijećnici

1. Abdić Jelenović Elvira

ELVIRA ABDIĆ JELENOVIĆ

Prezime i ime: Abdić Jelenović Elvira

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Kontakt: info@laburistibih.ba

2. Abdić Fikret

FIKRET ABDIĆ

Prezime i ime: Abdić Fikret

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Kontakt: info@laburistibih.ba

3. Bašić Fikret

fikret_basic16

Prezime i ime: Bašić Fikret

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Kontakt: info@laburistibih.ba

4. Delić Emir

EMIR DELIĆ

Prezime i ime: Delić Emir

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Kontakt: info@laburistibih.ba

5. Omanović Hasan

HAKO OMANOVIĆ

Prezime i ime: Omanović Hasan

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Kontakt: info@laburistibih.ba

6. Mehurović Abdulah

ABDULAH MEHUROVIĆ

Prezime i ime: Mehurović Abdulah

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Kontakt: info@laburistibih.ba

7. Ćerimović Asmira

ASMIRA ĆERIMOVIĆ

Prezime i ime: Ćerimović Asmira

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Kontakt: info@laburistibih.ba

8. Galijašević Senata

SENATA GALIJAŠEVIĆ

Prezime i ime: Galijašević Senata

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Kontakt: info@laburistibih.ba

9. Murtić Senhida

SENHIDA MURTIĆ

Prezime i ime: Murtić Senhida

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Kontakt: info@laburistibih.ba

10. Dizdarević Zumreta

ZUMRETA DIZDAREVIĆ

Prezime i ime: Dizdarević Zumreta

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Kontakt: info@laburistibih.ba

11. Ćehić Emina

EMINA ĆEHIĆ

Prezime i ime: Ćehić Emina

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Kontakt: info@laburistibih.ba

12. Kudić Muharem

MUHAREM KUDIĆ

Prezime i ime: Kudić Muharem

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Kontakt: info@laburistibih.ba

13. Omeragić Sabahudin

SABAHUDIN OMERAGIĆ

Prezime i ime: Omeragić Sabahudin

Politič. Stranka: Laburistička stranka BiH

Kontakt: info@laburistibih.ba

14. Keserović Ejub

Ejub Keserovic

Prezime i ime: Keserović Ejub

Politička stranka: SDA

 

15. Okanović Senad

Senad Okanovic

Prezime i ime: Okanović Senad

Politička stranka: SDA

16. Mušedinović Bisenija

Bisenija Musedinovic

Prezime i ime: Mušedinović Bisenija

Politička stranka: SDA

17. Hušidić Ale

Ale Husidic

Prezime i ime: Hušidić Ale

Politička stranka: SDA

18. Kordić Braco

Braco Kordic

Prezime i ime: Kordić Braco

Politička stranka: DNZ BiH

 

19. Purić Nermin

Nermin Puric

Prezime i ime: Purić Nermin

Politička stranka: DNZ BiH

20. Ljubijankić Dinko

Dinko Ljubijankic

Prezime i ime: Ljubijankić Dinko

Politička stranka: DNZ BiH

21. Delić Rifeta

Rifeta Delic

Prezime i ime: Delić Rifeta

Politička stranka: DNZ BiH

22. Ćufurović Amir

Amir Cufurovic

Prezime i ime: Ćufurović Amir

Politička stranka: Pokrenimo Kladušu

23. Mujkić Jasminka

Jasminka Mujkic

Prezime i ime: Mujkić Jasminka

Politička stranka: Pokrenimo Kladušu

24. Pehlić Šefik

Sefik Pehlic

Prezime i ime: Pehlić Šefik

Politička stranka: Pokrenimo Kladušu

25. Refika Purić

Refika Puric

Prezime i ime: dr. Purić Refika

Politička stranka: Nezavisni vijećnik

26. Pehlić Enver

Enver Pehlic

Prezime i ime: dr. Pehlić Enver

Politička stranka: Nezavisni vijećnik

27. Kajtazović Ibrahim

Ibrahim Kajtazovic

Prezime i ime: dr. Kajtazović Ibrahim

Politička stranka: KSPP

28. Sulejmanagić Fuad

Fuad Sulejmanagic

Prezime i ime: Sulejmanagić Fuad

Politič. Stranka: A-SDA